Wijziging uitzonderingen Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb)

Met ingang van 20 april 2024 zijn de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden en golfbanen gewijzigd. In principe geldt sinds 1 april 2020 een verbod, maar in specifieke situaties mogen op sportvelden tegen enkele onkruiden en enkele soorten engerlingen nog middelen worden gebruikt. Op golfbanen en in stadions mogen bovendien enkele ziekten nog worden bestreden. De uitzonderingen staan vermeld in bijlage XVII van de Regeling gewasbeschermingen en biociden (Rgb) en worden periodiek geëvalueerd. De recente wijzigingen zijn op 19 april 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.

Gewasbeschermingsmonitor

Sportveldbeheerders die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, moeten kunnen aantonen dat geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is toegepast en moeten verplicht een gewasbeschermingsmonitor bijhouden. Alleen middelen die specifiek voor sportvelden zijn toegelaten mogen worden gebruikt, mits deze passen binnen de geldende uitzonderingen. Zo mag een recent door het Ctgb toegelaten middel tegen engerlingen en emelten op sportvelden alleen worden ingezet tegen engerlingen van meikever en junikever. Niet tegen emelten en niet tegen engerlingen van andere keversoorten.

In de Kennisbank van Sportinfrastructuur.nl is een Infoblad  over de nieuwe regelgeving opgenomen, met een duiding van de informatie uit de tabellen.

Ook is een factsheet beschikbaar, waarin de Juridische aspecten van pesticidegebruik uitgelegd worden. De rechten en plichten van gemeenten, van marktpartijen en van verenigingen bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden staan erin beschreven.

De BSNC-commissie Gras buigt zich de komende weken over de gevolgen voor het onderhoud en beheer van grassportvelden. Ook bekijkt zij of en op welke wijze er aanvullende informatie kan worden gegeven voor beheerders van grassportvelden.

 

Meer nieuws