Kunstgras

Kunstgras biedt als sportvloer volop mogelijkheden voor intensief en multifunctioneel gebruik. Als BSNC stimuleren we de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van kunstgras. Wij nemen hierbij het voortouw door onder meer het voorbereiden van onderzoeksvragen en initiëren van bijeenkomsten en opstellen van publicaties.

Handreiking renovatie en ombouw van kunstgrassportvelden

Lancering op 9 maart a.s., op de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten

Sinds enige jaren kent de BSNC de publicatie “Hoe ruim je een kunstgrasveld op?”. De voorlaatste versie dateert uit maart 2017. Hoog tijd voor een actualisatie! In februari 2023 brengt de BSNC daarom een compleet vernieuwde handreiking uit over de renovatie en ombouw van kunstgrassportvelden.

Voor wie?

Deze handreiking is vooral voor eigenaren van kunstgrassportvelden en voor partijen die betrokken zijn bij de aanleg van deze velden.

De werkgroep Circulariteit van de BSNC heeft zich gebogen over alle actuele informatie over dit onderwerp en afgewogen op welke manier het in de handreiking moet worden beschreven. Zo kwam deze handreiking renovatie en ombouw kunstgrassportvelden tot stand.

Opruimen van een kunstgrassportveld

In het document wordt aandacht geschonken aan het volgens de richtlijnen afvoeren van vrijgekomen materialen. Zo wordt aandacht besteed aan de regelgeving die van toepassing is op het gebied van afvalstoffen en van bodembescherming. Ook is er aandacht voor de benodigde onderzoeken, de afweging met betrekking tot de gewenste bestemming van de oude mat (recycling of hergebruik) en de tijdelijke opslag hiervan en vergunningen die nodig zijn om het voorgenomen werk uit te voeren.

Deze handreiking is het tweede recente rapport in het aanbod van de BSNC. In 2022 kwam de Handreiking Zorgplicht milieu voor kunstgrasvelden uit. Hierin staan de aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij de aanleg en het onderhoud van kunstgrassportvelden, waarmee invulling kan worden gegeven aan de geldende zorgplicht bepalingen.

Lancering op de Vakbeurs Sportaccommodaties

Op 9 maart a.s. tijdens een werksessie op de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten reiken de auteurs, leden van de BSNC-werkgroep Circulariteit, de handreiking uit aan de voorzitter van de vereniging Edward van der Geest. In een werksessie op deze Vakbeurs wordt vervolgens ingegaan op het onderwerp en de voors en tegens van bepaalde methoden en technieken.

Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de kennissessie op 9 maart (13.30 uur) in het Duurzaamheidtheater, tijdens de Vakbeurs, Aanmelden is niet nodig!

 

Zorgplichtdocument 

Lancering van de nieuwe handreiking Zorgplicht milieu voor kunstgrasvelden

Edward van der Geest gaat op 10 november 2021 de kersverse update van de handreiking Zorgplicht milieu voor kunstgrasvelden aan Martijn Kooijman (ministerie van VWS) en aan Richard Kaper (NOC*NSF) overhandigen.

Binnenkort vind je hier het complete document ‘Handreiking Zorgplicht milieu voor kunstgrasvelden.

Met het Zorgplichtdocument presenteert de BSNC een compleet, gedragen document voor alle onderdelen van het kunstgrasveld en de maatregelen die genomen kunnen worden om zo netjes mogelijk om te gaan met de gebruikte materialen in het kunstgrassysteem. Ook gelet op hergebruik.

We spreken nadrukkelijk over een handreiking, omdat de eigenaar van de sportvelden zelf bepaalt welke maatregelen hij neemt om aan de Zorgplicht milieu te voldoen. In deze update van het document uit 2019 hebben de auteurs alle opmerkingen en suggesties verwerkt die hen ter ore kwamen. Ook zijn enkele nieuwe hoofdstukken toegevoegd, zoals bijvoorbeeld over Polyclische Aromatische Kool – waterstoffen (PAK’s) en overige aandachtsstoffen in SBR instrooirubber.

Binnenkort op deze website meer informatie over de toepassing van de handreiking. Met een factsheet, Q&A’s en een training/ workshop.


Rapport Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden

BSNC heeft samen met STOWA deze verkennende studie laten uitvoeren om een beter beeld te krijgen van de gebruikte middelen en de methoden van bestrijding van algen en mos op kunstgrasvelden. Chemische middelen kunnen door uitspoeling en drainage in het grond- en oppervlaktewater terecht komen en eventueel daar een nadelig effect hebben op de waterkwaliteit en ecologie.

Voor de verkenning is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews gehouden met zes gemeentes, twee sportbedrijven en twee hockeyverenigingen, verspreid over Nederland. Naar aanleiding hiervan is een beter beeld ontstaan van de methoden van bestrijding. Dit is vervolgens gebruikt om een eerste inschatting te maken van de mogelijke uitspoeling van schadelijke stoffen naar grond- en oppervlaktewater.

Met mechanisch preventief onderhoud worden de problemen van gladheid geminimaliseerd, maar vrijwel alle geïnterviewden gebruiken chemische middelen, vooral op semi-watervelden en watervelden. Diverse werkzame stoffen worden toegepast. Uit verkennende berekeningen blijkt dat alle stoffen behalve één stof (DGPME) in lage concentraties uitspoelen. De vertaling naar ecologische effecten is nog niet gemaakt. Van de gebruikte middelen is één zogenoemde biocide toegelaten voor gebruik op semi-water- en waterkunstgrassportvelden. De andere middelen zijn niet toegestaan voor dit gebruik. U kunt het rapport HIER downloaden.

Model garantieverklaring kunstgras voetbalvelden (versie 3.4)

In 2017 is door de BSNC, KNVB en VSG een uniforme garantieregeling voor kunstgras voetbalvelden vastgesteld. Na overleg in mei dit jaar met de betrokken partijen, waaronder ook de KNHB en het KNKV, is besloten de ‘Model Garantieverklaring kunstgrasvoetbalveld’ te actualiseren en deze is nu beschikbaar. De constructieve en/of speltechnische FIFA normen ‘Quality’ en Quality Pro’ zijn vervangen door de constructieve en/of speltechnische KNVB2-15 norm.

Deze tussentijds geactualiseerde versie is van tijdelijke aard. Afgesproken is dat na de zomer een werkgroep start met de opdracht uiterlijk 1 januari 2022 met een nieuwe ‘Model Garantieverklaring’ te komen. De aanleiding is dat binnen het huidige document een aantal zaken achterhaald of aan verbetering toe is. Ook is het de bedoeling dat er vanaf 2022, naast het model voor voetbalvelden, ook specifieke versies komen voor hockey- en de korfbalvelden en eventueel andere sporten.

Klik HIER voor de ‘Model Garantieverklaring 3.4’

Dit model is gekoppeld aan een logboek, waarin het onderhoud kan worden bijgehouden. U kunt dit logboek HIER downloaden.
De BSNC heeft in 2011 onderzoek laten doen door de firma Tauw naar renovatie en verwijdering van kunstgrasvelden. Daarbij is in beeld gebracht welke processtappen te onderscheiden zijn, welke wet- en regelgeving van toepassing is en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit alles is samengevat in een schema. Klik hier voor het BSNC Schema: Processtappen renovatie en verwijdering kunstgrasvelden. Ook zijn er een leeswijzer en een matrix. ontwikkeld.

Maatregelen bij stof- en kwartsblootstelling tijdens de aanleg van kunstgrasvelden

Op basis van gezondheidskundige onderzoeken in 2009 en 2012, in opdracht van BSNC, is geconcludeerd dat de blootstelling aan inhaleerbaar stof (rubberstof) respirabel kwarts voor medewerkers te hoog is tijdens het instrooien van zand bij de aanleg van kunstgrasvelden. Op basis van de Arbowet is de werkgever verplicht eerste preventieve maatregelen te nemen. Voor BSNC reden om een checklist te ontwikkelen met een overzicht gegeven van de preventieve maatregelen om de stofbelasting voor medewerkers zoveel mogelijk te verminderen. Met deze maatregelen wordt ook bereikt dat eventuele omgevingshinder door stofvorming zoveel mogelijk wordt voorkomen. Klik HIER om de checklist te downloaden

Klik HIER voor het onderzoek naar stof- en kwartsblootstelling bij aanleg van kunstgrasvelden.

Klik HIER voor het onderzoek naar stof- en kwartsblootstelling bij onderhoud van kunstgrasvelden

KNVB besluit tot invoering FIFA-normen

De KNVB heeft met ingang van 1 januari 2010 de normen voor de aanleg van kunstgrasvelden voor het amateurvoetbal geharmoniseerd met de FIFA-normen. Dit betekent dat de FIFA* of de FIFA**-normen van toepassing zijn op een kunstgrasveld. De KNVB Standaardnorm en de KNVB Plusnorm komen vanaf 1 januari 2010 te vervallen. De overgang draagt bij aan een duurzamere kwaliteit voor kunstgrasvelden. Een presentatie over de invoering van FIFA-normen voor de aanleg van kunstgrasvelden kunt u hier downloaden.

Gebruiksnorm Kunstgras

De KNVB heeft een Gebruiksnorm vastgesteld op basis waarvan bestaande velden periodiek worden gekeurd. Download hier de gebruiksnorm.

Aanbesteding kunstgrasvelden

Het is niet eenvoudig om een goede, transparante en objectieve aanbesteding te organiseren. Veel opdrachtgevers worstelen daarmee. Om een bijdrage te leveren aan meer transparantie, éénduidigheid, vereenvoudiging en objectiviteit is een handleiding aanbesteding kunstgrasvelden ontwikkeld. Vanuit een opdrachtgeverperspectief wordt informatie gegeven over het maken van passende keuzes omtrent de te houden aanbestedingsprocedure, contractvorm en gunningcriteria en de combinaties daartussen. Ook is een voorzet gegeven om reële eisen te stellen aan de inschrijvers en referentieprojecten. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan om de administratieve last bij inschrijvingen te beperken en aanbevelingen om juridische procedures te voorkomen. Tegen een geringe vergoeding is die hier te bestellen.

Onderzoek

BSNC heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan op het vlak van aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden. Het gaat daarbij om de volgende onderzoeken:

  • Renovatie en verwijdering van kunstgrasvelden
  • Gezondheidsrisico’s  bij aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden
  • Afvoer van water
  • Regelgeving en richtlijnen betreffende het gebruik van meststoffen en water op sport- en recreatieterreinen

Meer informatie over deze onderzoeken, klik hier

Matrix multifunctioneel gebruik kunstgrasvelden

Een speciale werkgroep van de BSNC, met afgevaardigden van gemeenten (Amsterdam, Nijmegen, Den Haag en Zwijndrecht), aannemers zoals Grontmij en CSC en de adviesbureaus KIWA, BAS en KYBYS, heeft, nadat gemeenten regelmatig hun wensen kenbaar maakten om het multifunctioneel gebruik van kunstgrasvelden te vergroten, een matrix samengesteld met alle (on)mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van kunstgrasvelden in de huidige situatie. Klik hier voor de matrix.

BSNC-Kunstgras met markering
1 Response