Kunstgras

Kunstgras biedt als sportvloer volop mogelijkheden voor intensief en multifunctioneel gebruik. Als BSNC stimuleren we de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van kunstgras. Wij nemen hierbij het voortouw door onder meer het voorbereiden van onderzoeksvragen en initiëren van bijeenkomsten en opstellen van publicaties.

Zorgplichtdocument 

Er is veel (positieve) aandacht geweest voor dit document. Ook is er een aantal vragen gesteld. Via onderstaande Q&A-lijst geven we een antwoord op de meest gestelde vragen.

Klik HIER voor de Q&A-lijst

In aanvulling op het ‘Zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden’ , dat de BSNC einde van dit jaar heeft aangeboden aan de plaatsvervangend Directeur Sport van VWS, mevrouw Joëlle Staps, is door BSNC een factsheet gemaakt.
In deze factsheet zijn de kernpunten vermeld uit het Zorgplichtdocument. Met het Zorgplichtdocument presenteert de BSNC een compleet, gedragen document voor alle onderdelen van het kunstgrasveld en de maatregelen die genomen kunnen worden om zo netjes mogelijk om te gaan met de gebruikte materialen in het kunstgrassysteem. Ook gelet op hergebruik.

Klik HIER voor de factsheet.


Rapport Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden

BSNC heeft samen met STOWA deze verkennende studie laten uitvoeren om een beter beeld te krijgen van de gebruikte middelen en de methoden van bestrijding van algen en mos op kunstgrasvelden. Chemische middelen kunnen door uitspoeling en drainage in het grond- en oppervlaktewater terecht komen en eventueel daar een nadelig effect hebben op de waterkwaliteit en ecologie.

Voor de verkenning is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews gehouden met zes gemeentes, twee sportbedrijven en twee hockeyverenigingen, verspreid over Nederland. Naar aanleiding hiervan is een beter beeld ontstaan van de methoden van bestrijding. Dit is vervolgens gebruikt om een eerste inschatting te maken van de mogelijke uitspoeling van schadelijke stoffen naar grond- en oppervlaktewater.

Met mechanisch preventief onderhoud worden de problemen van gladheid geminimaliseerd, maar vrijwel alle geïnterviewden gebruiken chemische middelen, vooral op semi-watervelden en watervelden. Diverse werkzame stoffen worden toegepast. Uit verkennende berekeningen blijkt dat alle stoffen behalve één stof (DGPME) in lage concentraties uitspoelen. De vertaling naar ecologische effecten is nog niet gemaakt. Van de gebruikte middelen is één zogenoemde biocide toegelaten voor gebruik op semi-water- en waterkunstgrassportvelden. De andere middelen zijn niet toegestaan voor dit gebruik. U kunt het rapport HIER downloaden.

Model garantieverklaring kunstgras voetbalvelden (versie 3.4)

In 2017 is door de BSNC, KNVB en VSG een uniforme garantieregeling voor kunstgras voetbalvelden vastgesteld. Na overleg in mei dit jaar met de betrokken partijen, waaronder ook de KNHB en het KNKV, is besloten de ‘Model Garantieverklaring kunstgrasvoetbalveld’ te actualiseren en deze is nu beschikbaar. De constructieve en/of speltechnische FIFA normen ‘Quality’ en Quality Pro’ zijn vervangen door de constructieve en/of speltechnische KNVB2-15 norm.

Deze tussentijds geactualiseerde versie is van tijdelijke aard. Afgesproken is dat na de zomer een werkgroep start met de opdracht uiterlijk 1 januari 2022 met een nieuwe ‘Model Garantieverklaring’ te komen. De aanleiding is dat binnen het huidige document een aantal zaken achterhaald of aan verbetering toe is. Ook is het de bedoeling dat er vanaf 2022, naast het model voor voetbalvelden, ook specifieke versies komen voor hockey- en de korfbalvelden en eventueel andere sporten.

Klik HIER voor de ‘Model Garantieverklaring 3.4’

Dit model is gekoppeld aan een logboek, waarin het onderhoud kan worden bijgehouden. U kunt dit logboek HIER downloaden.
De BSNC heeft in 2011 onderzoek laten doen door de firma Tauw naar renovatie en verwijdering van kunstgrasvelden. Daarbij is in beeld gebracht welke processtappen te onderscheiden zijn, welke wet- en regelgeving van toepassing is en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit alles is samengevat in een schema. Klik hier voor het BSNC Schema: Processtappen renovatie en verwijdering kunstgrasvelden. Ook zijn er een leeswijzer en een matrix. ontwikkeld.

Maatregelen bij stof- en kwartsblootstelling tijdens de aanleg van kunstgrasvelden

Op basis van gezondheidskundige onderzoeken in 2009 en 2012, in opdracht van BSNC, is geconcludeerd dat de blootstelling aan inhaleerbaar stof (rubberstof) respirabel kwarts voor medewerkers te hoog is tijdens het instrooien van zand bij de aanleg van kunstgrasvelden. Op basis van de Arbowet is de werkgever verplicht eerste preventieve maatregelen te nemen. Voor BSNC reden om een checklist te ontwikkelen met een overzicht gegeven van de preventieve maatregelen om de stofbelasting voor medewerkers zoveel mogelijk te verminderen. Met deze maatregelen wordt ook bereikt dat eventuele omgevingshinder door stofvorming zoveel mogelijk wordt voorkomen. Klik HIER om de checklist te downloaden

Klik HIER voor het onderzoek naar stof- en kwartsblootstelling bij aanleg van kunstgrasvelden.

Klik HIER voor het onderzoek naar stof- en kwartsblootstelling bij onderhoud van kunstgrasvelden

KNVB besluit tot invoering FIFA-normen

De KNVB heeft met ingang van 1 januari 2010 de normen voor de aanleg van kunstgrasvelden voor het amateurvoetbal geharmoniseerd met de FIFA-normen. Dit betekent dat de FIFA* of de FIFA**-normen van toepassing zijn op een kunstgrasveld. De KNVB Standaardnorm en de KNVB Plusnorm komen vanaf 1 januari 2010 te vervallen. De overgang draagt bij aan een duurzamere kwaliteit voor kunstgrasvelden. Een presentatie over de invoering van FIFA-normen voor de aanleg van kunstgrasvelden kunt u hier downloaden.

Gebruiksnorm Kunstgras

De KNVB heeft een Gebruiksnorm vastgesteld op basis waarvan bestaande velden periodiek worden gekeurd. Download hier de gebruiksnorm.

Aanbesteding kunstgrasvelden

Het is niet eenvoudig om een goede, transparante en objectieve aanbesteding te organiseren. Veel opdrachtgevers worstelen daarmee. Om een bijdrage te leveren aan meer transparantie, éénduidigheid, vereenvoudiging en objectiviteit is een handleiding aanbesteding kunstgrasvelden ontwikkeld. Vanuit een opdrachtgeverperspectief wordt informatie gegeven over het maken van passende keuzes omtrent de te houden aanbestedingsprocedure, contractvorm en gunningcriteria en de combinaties daartussen. Ook is een voorzet gegeven om reële eisen te stellen aan de inschrijvers en referentieprojecten. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan om de administratieve last bij inschrijvingen te beperken en aanbevelingen om juridische procedures te voorkomen. Tegen een geringe vergoeding is die hier te bestellen.

Onderzoek

BSNC heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan op het vlak van aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden. Het gaat daarbij om de volgende onderzoeken:

  • Renovatie en verwijdering van kunstgrasvelden
  • Gezondheidsrisico’s  bij aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden
  • Afvoer van water
  • Regelgeving en richtlijnen betreffende het gebruik van meststoffen en water op sport- en recreatieterreinen

Meer informatie over deze onderzoeken, klik hier

Matrix multifunctioneel gebruik kunstgrasvelden

Een speciale werkgroep van de BSNC, met afgevaardigden van gemeenten (Amsterdam, Nijmegen, Den Haag en Zwijndrecht), aannemers zoals Grontmij en CSC en de adviesbureaus KIWA, BAS en KYBYS, heeft, nadat gemeenten regelmatig hun wensen kenbaar maakten om het multifunctioneel gebruik van kunstgrasvelden te vergroten, een matrix samengesteld met alle (on)mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van kunstgrasvelden in de huidige situatie. Klik hier voor de matrix.

BSNC-Kunstgras met markering
X