Oproep tot onderzoeksvoorstellen

BSNC als financier van onderzoek en innovaties

Inleiding
BSNC stimuleert dat de sportsector onderzoek doet naar relevante kennisvragen en innoveert. De basis vormt onze strategische onderzoeksagenda. Het idee hierbij is dat de BSNC zich opstelt als projectbureau en subsidieverstrekker.

We roepen leden en partijen buiten de vereniging op om onderzoeksvoorstellen in te dienen.

Aanvraagronde 2016
Strategische onderzoeksagenda Op basis van een analyse van actuele ontwikkelingen en kennisvragen van de sector heeft BSNC een strategische onderzoeksagenda opgesteld. Hoewel u ook andere voorstellen kunt indienen, hebben deze ronde de volgende thema’s van de onderzoeksagenda prioriteit:

Speerpunt 1: Kwaliteit van buitensportvoorzieningen Doel is kwaliteitsverhoging van sportvoorzieningen en verlenging van de levensduur. U kunt onderzoeksvoorstellen indienen die leiden tot innovaties en/of meer kennis op het vlak van aanleg, onderhoud en beheer (methoden, processen en producten).

Speerpunt 2: Duurzaamheid en milieu Bij de aanleg en het beheer van sportvoorzieningen kunt u een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid en milieu. Om hierop te anticiperen en als sector proactief stappen te zetten, wil BSNC invulling geven aan het criterium ‘duurzaamheid’. Voorstellen moeten leiden tot lagere milieubelasting en/of meer kennis op het vlak van duurzame aanleg, beheer en onderhoud van sportvoorzieningen.

Deadline voor indiening : 1 maart 2016
Subsidiebedrag : ten hoogste 50% van de projectkosten met een maximum van
€ 35.000 per project/per jaar
Beschikking : uiterlijk 3 maanden na deadline voor indiening: 1 juni 2016

Toetsingscriteria onderzoeksvoorstellen
U dient onderzoeksvoorstellen per mail en eventueel per post in aan de hand van een vooraf gestructureerd format. Bij de beoordeling toetsen we voorstellen aan de volgende criteria:
1. In welke mate draagt het voorstel bij aan de thema’s uit de strategische onderzoeksagenda?
2. Ligt het intellectueel eigendom bij de BSNC?
3. Is er voldoende draagvlak onder leden?
4. Is het belang van onderzoek bedrijfsoverstijgend en heeft het onderzoek een praktisch belang en toepassingsmogelijkheid voor de branche?
5. Wordt een meerjarig effect beoogd?
6. Is sprake van een maatschappelijk belang?
7. Past het onderzoek bij de budgettaire mogelijkheden van de BSNC?
8. Mate van cofinanciering (minimaal 50% in cash)
9. Kwaliteit van het samenwerkingsverband
10. Is de beoogd onderzoeker van voldoende niveau?

Uitgangspunten
Uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het onderzoeksbeleid zijn:
• Onderzoek van de BSNC is onafhankelijk;
• Uitvoering van onderzoeksopdracht gebeurt op basis van expertise en deskundigheid waarbij tussen opdrachtgever en -nemer passende afspraken gemaakt worden;
• Onderzoeksresultaten komen in beginsel beschikbaar voor de leden van BSNC;
• Onderzoek dient u altijd te koppelen aan een communicatieplan om de doelgroepen te informeren over de resultaten.

Rol van de commissie Onderzoek
De rol van de commissie is het opstellen, bewaken van de continuïteit en planning van de strategische onderzoeksagenda. De commissie toetst onderzoeksvoorstellen en adviseert het bestuur van BSNC over de inzet van het onderzoeksbudget en het initiëren van nieuwe onderzoeksprojecten.

Planning
1 maart 2016                     Deadline voor indiening van voorstellen
15 maart 2016                   Bevestiging
Maart t/m mei 2016           Beoordeling
1 juni 2016                        Beschikking

Format indiening onderzoeksvoorstellen
Klik hier voor het format voor de indiending van onderzoeksvoorstellen.

Voorstellen voor nieuw onderzoek moeten worden ingediend bij de Commissie Onderzoek van de BSNC. Voorstellen richten aan: BSNC, commissie Onderzoek, De Molen 30, 3994 DB te Houten of per mail naar info@BSNC.nl.

Plaats een reactie