Onderzoeksrapport bestellen?

Wij publiceren met regelmaat rapporten over de eigen onderzoeksprojecten.

De volgende onderzoeksrapporten zijn nu tegen een vergoeding bij ons verkrijgbaar:

Handleiding ‘Aanbesteden kunstgrasvelden’
Een handleiding voor het maken van passende keuzes omtrent de te houden aanbestedingsprocedure, contractvorm en gunningcriteria en de combinaties daartussen. Tevens wordt een voorzet gegeven om reële eisen te stellen aan de inschrijvers en referentieprojecten. Daarnaast doen we aanbevelingen om de administratieve last bij inschrijvingen te beperken én juridische procedures te voorkomen. Een belangrijk uitgangspunt voor deze handleiding is dat deze met name ook voor minder ervaren opdrachtgevers te gebruiken moet zijn.

Onkruid vergaat niet … zomaar

Sportvelden en golfbanen kunnen onderhouden worden zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek dat de BSNC heeft laten uitvoeren. Wel zijn de kosten zonder chemie hoger omdat meer gespecialiseerd onderhoud nodig is.

Onderzoek waternormering sportvelden
De Watertoets is een verplicht onderdeel bij de aanleg van sportvelden. De waterschappen spelen hierbij een belangrijke rol maar in de praktijk voert ieder waterschap haar eigen beleid. Onduidelijkheid in de markt, dus. Voor de BSNC was dit aanleiding voor de ontwikkeling van een uniforme richtlijn voor de waternormering van sportvelden. 

Bemesting, graskwaliteit en uitspoeling’, een praktische handleiding voor de sportveldbeheerder
Deze praktische waaier vol met informatie en tips over bemesting is een must voor iedere sportveldbeheerder!

‘Naar een richtlijn voor de N- en P-bemesting van sportvelden met minimale uitspoeling’ (deel 1 – literatuurstudie, deel 2 – praktijkonderzoek)
Het rapport is het resultaat van een uitgebreide literatuurstudie en praktijkonderzoek die Nutriënten Management Instituut NMI in opdracht van de BSNC heeft uitgevoerd.

‘Belang van bodemleven bij de aanleg van natuurgras sportvelden’
Het rapport is het resultaat van een uitgebreide literatuurstudie die dr. ir. Joeke Postma van Plant Research International in opdracht van de BSNC heeft uitgevoerd. In het rapport wordt geschetst welk bodemleven (onder andere microflora zoals schimmels en bacteriën) voor een goede groei van planten noodzakelijk is en in hoeverre deze microflora in de bodem van een nieuw sportveld aanwezig zijn. Bovendien worden praktische aanbevelingen gedaan ten aanzien van het bodemleven in relatie tot aanleg en onderhoud.

Wil je een onderzoeksrapport bestellen? Klik dan hier.

Plaats een reactie