ALV 31 maart te gast op De Herdgang, PSV-Campus Eindhoven

PSV-Campus De Herdgang in Eindhoven was dit keer het toneel van de voorjaars-ALV van de BSNC. De middag begon met een bezichtiging van de velden. De heren van aannemersbedrijf CSC Sport liepen mee om een toelichting te kunnen geven. Vervolgens was er een netwerklunch, werden de badges opgeplakt en ging het officiële deel van start in de Pressroom van de Campus. In dit nieuwsbericht een korte terugblik op de ALV. Via deze link kom je bij de ALV-presentatie.

Eerst was er een kort welkom en introductie van Camiel van Hoogstraten, manager Academy PSV. Hoe zorgt PSV dat jeugdige spelers op de Campus zowel technisch als mentaal goed worden begeleid? “Daar is zeker veel aandacht voor, we bieden een flink begeleidingstraject”, aldus Camiel van Hoogstraten. “School en discipline zijn minstens net zo belangrijk als voetbal. De spelers zijn geselecteerd als talenten en wij moeten zorgen dat ze met beide benen op de grond blijven”. We helpen ze dus ook met leren leren (bv brugklassers). Ook hebben we een maatschappelijke leerlijn, waarbij de spelers maatschappelijke projecten bezoeken en ook zelf iets moeten organiseren. Profvoetballers zitten vaak in een kleine wereld van trainen, rusten, school, social media. Wij willen met onze begeleiding dat hun blik op de wereld ook breder wordt.”

Financiële zaken

De voorjaars-ALV bevat een aantal vaste agendapunten. De jaarrekening 2022 is gepresenteerd en daarna goedgekeurd. Daarmee verleende de vergadering decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De kascommissie heeft haar werk gedaan en gaf complimenten voor de financiële huishouding. Aftredend lid van de kascommissie is André Wolbrink. De voorzitter bedankte hem voor zijn inzet. In de pauze meldde Bart van Schilt zich als nieuw lid van de kascommissie. Hij vormt samen met Peter Batelaan de kascommissie voor 2023.

Twee nieuwe bestuursleden.

Met het vertrek van penningmeester Ron Leppers en Goof Rijndorp stonden er twee vacatures open in het BSNC-bestuur. De voorzitter bedankte Ron en Goof voor hun inzet. Het huidige bestuur droeg vervolgens twee leden voor die beiden ruim voldoende stemmen kregen om te worden geïnstalleerd in deze ALV. Dit zijn:

  • Vacature penningmeester. Joeri Heijmans – FieldTurf Tarkett
  • Vacature algemeen bestuurslid, bloedgroep Aannemers. Rutger Schuijffel – CSC Sport

Stand van zaken ontwikkeling Kwaliteitszorgsysteem 2.0
 
De vergadering heeft, na een introductie van voorzitter Edward van der Geest, wat langer stilgestaan bij alle zaken die spelen rondom het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem 2.0. Het was een constructieve discussie en uitwisseling van kennis, standpunten en ideeën.

Verkenning binnensport door bureau Drijver & Partners

Gastsprekers Janneke Rijksen en Ruud Taks waren namens bureau Drijver & Partners aanwezig. Zij hebben de eerste stappen gemaakt voor de verkenning van een mogelijke verbreding van de missie van de BSNC naar de binnensport. Het BSNC-bestuur heeft deze onderzoeksopdracht bij hen neergelegd, omdat er behoefte was aan een analyse van de mogelijkheden van een vertegenwoordiging van de binnensport aan de ‘politieke tafel’. De binnensport heeft op dit moment geen eigen branchevereniging. Daarom heeft het ministerie van VWS aan de BSNC gevraagd de wensen, behoeften en mogelijkheden te verkennen.

Janneke en Ruud hebben de doelen en het stappenplan van hun opdracht gepresenteerd aan de ALV: na een fase van verkenning, gesprekken met stakeholders, opstellen van scenario’s en een SWOT-analyse volgt besluitvorming over mogelijke scenario’s door de ALV in november 2023.

Projectleider duurzaamheid van start gegaan

In februari is Pieter van Rijs gestart als projectleider duurzaamheid bij de BSNC. Hij lichtte kort toe wat zijn werkzaamheden zijn. De komende tijd wil hij vooral veel leden en stakeholders spreken over duurzaamheid. En gaat hij zich richten op drie hoofdonderwerpen.

  1. Lopende zaken duurzaamheid, zoals het opvolgen van de aanbevelingen uit het rapport ‘Renovatie en ombouw kunstgrassportvelden’. Hij is betrokken bij de werkgroepen Circulariteit en Zorgplicht en bij lopende onderzoeken die betrekking hebben op het onderwerp.
  2. Het Nationale Sportakkoord 2 en werk dat daaruit voortkomt voor de BSNC, zoals het stimuleren van duurzame sportvloeren.
  3. Routekaart Verduurzaming Sport. De BSNC denkt en praat en besluit mee in de stuurgroep, de Routekaartraad en de werkgroep Communicatie van de Routekaart. Pieter levert een bijdrage aan uitvoering van de verschillende actieplannen van de Routekaart.

Verenigingszaken

Tot slot presenteerde verenigingsmanager Hans Arends een heel aantal zaken die afgelopen jaar zijn georganiseerd en gepresenteerd door de BSNC. Te veel om op de noemen, maar belangrijk vond Hans om te vermelden dat zeker 60 leden vrijwillig aan activiteiten, werkgroepen en congressen hebben bijgedragen. En dat is van wezenlijk belang voor het soepel laten draaien van een branchevereniging. Hans dankt alle leden dan ook hartelijk voor hun inzet het afgelopen jaar!

Vervolgens bedankte hij -nu dan echt voor de laatste keer- alle platformbesturen voor hun inzet, kennis en bijdrage aan gesprekken en discussies de afgelopen jaren. Hij introduceerde de nieuwe structuur met commissies. En in een adem door riep hij de leden op om zich aan te melden voor de nieuwe commissies Gras en Kunstgras. Aanmelden kan via: info@bsnc.nl

Het was een geslaagde voorjaars-ALV met eveneens goede discussies en suggesties, aldus de aanwezige leden. We kijken uit naar de volgende ALV. Besloten werd dat de najaars-ALV wordt georganiseerd op de locatie van en tegelijk met de Nationale Sport Vakbeurs, op 15 november 2023.

 

 

 

 

Meer nieuws