Wat is de impact van corona op onze branche?

Samenvatting BSNC corona enquête 2020

Naast het feit dat corona veel impact heeft op de gezondheid van mensen, heeft deze ook economische gevolgen. Dan doemt al snel de vraag op: in hoeverre raakt deze crisis ook onze branche? En zien we naast die impact ook kansen en nieuwe mogelijkheden doordat we dingen misschien noodgedwongen anders moeten doen? Om te achterhalen wat de impact van corona is op onze branche hield de BSNC onlangs een enquête onder haar leden. Een nieuwe manier om de brede achterban van gemeenten, sportbedrijven, aannemers, adviesbureaus, kennisinstellingen, leveranciers en producenten te bevragen. De respons was groot, de helft van onze leden vulde de enquête in. Dat toont de grote betrokkenheid van onze leden bij onze branche.

Natuurlijk gaat het bestuur met de platforms in gesprek om een strategie te ontwikkelen voor de komende tijd. De resultaten van de enquête geven namelijk volop aanknopingspunten om -ondanks de negatieve effecten van corona- op een positieve manier naar de toekomst te kijken. Want ‘never waste a good crisis’. Dat signaal is door de leden ook afgeven en dat neemt het bestuur ter harte.

Korte termijn

Nadat het virus ons land bereikte, besloot de regering tot een intelligente lockdown en trof ook een aantal verregaande maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Een aantal sectoren viel compleet stil. Navraag bij onze leden laat gelukkig zien dat de corona crisis op de korte termijn niet tot grote (financiële) problemen leidt bij onze leden. Er waren voor hen wel praktische uitdagingen, zoals het aanpassen van planningen, het anders organiseren van werk en het duidelijk communiceren met collega’s en relaties over de impact van de maatregelen. Bovendien haalden opdrachtgevers heel bewust werk zoals (groot) onderhoud en renovaties naar voren. Precies waartoe de BSNC ook had opgeroepen na signalen door haar leden.

Direct effect corona-maatregelen op werkzaamheden van BSNC-leden

77% van de BSNC-leden geeft aan dat de maateregelen nauwelijks of geen negatieve effecten hebben op de uitvoering van werkzaamheden. 3% van de BSNC leden geeft aan dat ze 80-100% van de werkzaamheden niet konden uitvoeren vanwege de corona-maatregelen.

Onzekerheid (middel)lange termijn

Voor de (middel)lange termijn is er echter veel onzekerheid bij de leden vanwege de verwachte economische crisis die voortkomt uit de coronacrisis. Ze vrezen mogelijke effecten daarvan op de branche. Daarover delen leden in hun antwoorden in de enquête zorgen. Blijft er bijvoorbeeld ruimte voor investeringen in vernieuwing en innovaties? Ze geven aan dat op dit moment processen gericht op investeringen in de toekomst stagneren of zelfs stil liggen. Ook bestaat bij een groot aantal leden de vraag of er in de toekomst voldoende financiële middelen zijn om de kwaliteit van het onderhoud op peil te houden. Leden vanuit de gemeentelijke achterban denken dat er wellicht een verschuiving gaat plaatsvinden naar meer sporten en bewegen in de openbare ruimte. Dat kan effect hebben op de behoefte aan en het gebruik van buitensportvoorzieningen. Dat kan uiteraard ook een positieve ontwikkeling zijn voor onze branche.

Meer nieuws