Rol BSNC: inspelen op negatieve én positieve effecten

Samenvatting BSNC corona enquête 2020

BSNC-leden vinden het -bij het inspelen op de negatieve effecten door corona en de economische crisis die volgt- vooral van belang dat we als branche gezamenlijk blijven optrekken. De BSNC moet (als belangenbehartiger namens de hele branche) vooral zichtbaar zijn voor en gesprekspartner zijn van VWS en I&W, lokale overheden en uiteraard andere partners als NOC*NSF, VSG,  VHG en Cumela. Het belang van de kwaliteit van buitensportvoorzieningen is dan de boodschap. Daarbij geven de leden het advies om allianties te sluiten met bijvoorbeeld VHG, VSG en met NOC*NSF en Sportbonden. We hebben immers allemaal belang bij kwalitatief goede buitensportvoorzieningen. Het is belangrijk om aandacht te blijven vragen voor de kwaliteit, realisatie en renovatie van buitensportvoorzieningen én meer ‘groene’ buitensportvoorzieningen.

Daarnaast hebben de leden behoefte aan informatie, kennis en ervaringsverhalen, zodat men op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen en regelingen en men creatieve en innovatieve oplossingen kan delen.

Positieve effecten

Zoals gezegd verwachten de leden van de BSNC dat corona ook positieve effecten heeft. Het feit dat sporten en bewegen van belang is als ‘medicijn tegen Corona’, heeft indirect invloed op het belang van voldoende en goede buitensportvoorzieningen. Daarom zien de leden graag dat de BSNC ook aansluit bij campagnes die het belang van sporten en bewegen voor gezondheid en welzijn onder de aandacht brengen.

Daarnaast noemen de leden dat het ook belangrijk is om actuele informatie, kennis en positieve ervaringen te delen. Voor de branche als geheel zien de leden kansen op het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen op het gebied van verduurzaming, circulariteit, intelligente concepten, meer multifunctioneel maken van buitensportvoorzieningen (zodat bredere inzet mogelijk is) en het stimuleren van het anticyclisch denken van de overheid. Dat betekent investeringen juist naar voren halen in plaats van bezuinigingen. Dat kan onder meer door het verlengen van het beheerseizoen, velden eerder uit gebruik nemen en voorbereidende werkzaamheden eerder oppakken. Ook robotisering biedt kansen.

Meer nieuws