Uitspraak Raad van State over gebruik rubbergranulaat op kunstgrassportvelden

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag 19 oktober 2022 bepaald, in drie zaken tussen de gemeente Tilburg en stichting InStrepitus, dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is toegestaan als de gemeente adequate maatregelen neemt om bodemverontreiniging te voorkomen. In de uitspraak wordt onder andere verwezen naar de Handreiking zorgplicht van de BSNC.

De stichting InStrepitus had de gemeente gevraagd om op te treden tegen een aantal kunstgrasvelden met rubbergranulaat. De gemeente volstond met een waarschuwing, maar dat ging de stichting niet ver genoeg. Daarom kwam de stichting in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zorgplicht

Het gaat in deze zaken om een kunstgrasveld van voetbalvereniging ZIGO, drie kunstgrasvelden van voetbalvereniging Sarto en een Johan Cruijff Court in Tilburg. In deze zaken ging het om de vraag of de gemeente bij de aanleg van de kunstgrasvelden met rubbergranulaat de zorgplicht uit de Wet bodembescherming heeft overtreden.

Omvang van de zorgplicht

Volgens de stichting waren enkel het aanleggen en gebruiken van kunstgrasvelden met rubbergranulaat al in strijd met de zorgplicht. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak gaat dat te ver, maar eist de zorgplicht wel dat alle maatregelen worden genomen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd om bodemverontreiniging te voorkomen. Daarbij speelt de “handreiking zorgplicht” van de BSNC een rol. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt voldaan aan de (wettelijke) zorgplicht als de concrete maatregelen worden uitgevoerd, die verontreiniging of aantasting van de bodem voorkomen. Daarmee is niet elk risico op bodemverontreiniging uitgesloten, maar volgens de Afdeling bestuursrechtspraak bevatten de aanbevelingen wel de meest recente inzichten uit onderzoeken naar de gevolgen van het gebruik van rubbergranulaat voor de bodem.

Waarschuwen of handhaven?

Op de velden waren niet alle aanbevolen maatregelen genomen. Zo sloten bijvoorbeeld de kantplanken niet aan en lagen er rubbergranulaatkorrels buiten de velden. Dat was volgens de gemeente een overtreding van de zorgplicht en daar is de sportvereniging op aangeschreven.
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het gemeentebestuur in overeenstemming met haar handhavingsbeleid gehandeld en eerst een waarschuwing gegeven na de geconstateerde tekortkomingen. De voetbalvereniging werd opgedragen om alsnog aan alle aanbevelingen uit de “handreiking zorgplicht” te voldoen en de overtreding ongedaan te maken.
In de zaak van het Johan Cruijff Court hoeft de gemeente geen actie meer te nemen, omdat het rubbergranulaat daar op korte termijn wordt vervangen door zand.

 

 

 

Meer nieuws