Status water problematiek

Bij een aantal kunstgrasvelden voor met name voetbal en in mindere mate tennis en hockey doen zich momenteel problemen voor.
Op basis van een quick-scan en diverse (interne en onafhankelijke) onderzoeken, uitgevoerd bij velden waar zich problemen voordoen, wordt een grote diversiteit waargenomen als het gaat om:
1. Type waterproblematiek (water blijft op de infill staan, water blijft in de infill staan, verzadigde onderbouw)
2. Regio’s waar problemen zich voordoen (locaties verspreid over het hele land)
3. Problematiek doet zich voor bij enkele 10-talle velden (Met name voetbal)
4. Type kunstgrasvelden (Zand-rubber ingestrooid kunstgras, zand ingestrooid kunstgras)
5. Diversiteit van leveranciers die geleverd hebben op probleemvelden. Er zijn meerdere leveranciers betrokken bij leveranties probleemvelden op het gebied van
a. Kunstgrasmat
b. Instrooizand
c. Instrooi-rubber
d. Geovlies
e. Sport technische laag
f. Onderbouwzand
g. Drainage
6. Er zijn meerdere aannemers & installateurs van de velden betrokken geweest bij de aanleg van de diverse probleemvelden.
7. Velden en materialen zijn gekeurd door diverse erkende keuringsinstituten.

Op basis van de quick-scan komt geen eenduidig beeld naar voren als het gaat om een eenduidige oorzaak voor de wateroverlastproblemen die zich het laatste jaar op de probleemvelden heeft voorgedaan.

Vervolgtraject
Besloten is om deze problematiek gezamenlijk te onderzoeken. Vanuit WG 4 en WG6 wordt een taakgroep opgericht om de waterproblematiek te onderzoeken. Het doel is om een integraal onderzoek te starten naar de elementen genoemd in punt 1-6 van de quick-scan. Met de uitkomsten van de onderzoeken zullen de eisen gesteld in de materiaal technische normen worden geëvalueerd en daar waar nodig worden aangescherpt, aangepast of worden uitgebreid. Momenteel wordt er gekeken naar de concrete invulling van het onderzoek, wie het gaat uitvoeren en welk budget hiervoor beschikbaar is. De werkgroepen realiseren zich hierbij ter degen dat een dergelijk onderzoek tijd kost (verwachting is minimaal een half jaar) en dat we als branche voor het huidige aanlegseizoen de risico’s ten aanzien van waterproblematiek zo veel mogelijk willen beperken. In werkgroep 4 is, in overleg met producenten, aannemers en sportbonden, na evaluatie van de beschikbare (interne en onafhankelijke) onderzoeksresultaten en vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek, besloten om voor het aanlegseizoen 2016 tot een risico beperkende aanpassing in de huidige normering te komen. De intentie is dat een eventuele aanpassing van de betreffende normering voor 1 juni binnen de gehele markt wordt gedeeld.

Indien u vragen heeft, of u wilt reageren op dit bericht, dan kunt u terecht bij Matthijs de Bruin van NOC*NSF, de secretaris van het Kwaliteitszorgsysteem Sportvloeren en Sportaccommodaties (matthijs.debruin@nocnsf.nl).

 

 

Meer nieuws

Plaats een reactie