Oproep: help mee aan een toekomstbestendige branche

‘Human capital fieldmanagement’

Het bestuur heeft recent besloten om een nieuwe werkgroep ‘human capital fieldmanagement’ op te richten. Aanleiding is dat een aantal leden van de BSNC zich grote zorgen maakt over de ‘toekomstbestendigheid’ van het vak terreinmeester. Tijd voor actie!

Heb je interesse om in zitting te nemen in de werkgroep? Meld je dan aan via info@bsnc.nl. We willen vanuit ieder platform twee vertegenwoordigers benoemen. De platforms bepalen uiteindelijk wie namens hun achterban wordt afgevaardigd in deze werkgroep. Voor de bestuursopdracht van de werkgroep, klik HIER

Probleemstelling

In Nederland beoefenen ca. 10 miljoen mensen wekelijks één of andere sport. In de visie van de NOC*NSF zijn er drie kritische succescriteria: een passend sportaanbod, goed kader en let op, een veilige en goed bespeelbare sportaccommodatie. De kwaliteit van de Nederlandse buitensport accommodaties is hoog. Alleen al de gemeenten investeren per jaar bijna € 1 miljard aan aanleg, beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Een aanzienlijk deel, ca. 4,5 miljoen, van de hierboven genoemde 10 miljoen sporters, sport in de week en vooral in het weekend op de buitensportaccommodaties waar wij als BSNC ons ‘druk’ over maken. Hierdoor is de kans op kapitaalsvernietiging groot en liggen onveilige sport situaties op de loer. Om de velden van goede kwaliteit te houden, zijn kennis én vakmensen nodig. BSNC zet zich in om de branche toekomstbestendig te houden en bij te dragen aan vakkennis, vakmensen en het verbeteren van het imago van ons vak.

Een paar ontwikkelingen

  • We constateren al jarenlang een krimpende uitstroom van geschikte medewerkers voor onze sector bij de ‘groene’ onderwijsinstellingen (AOC’s), daardoor komen er weinig nieuwe (potentiele) mensen op de arbeidsmarkt voor de sector. Bovendien is het vakgebied cultuurtechniek gericht op sportveldenbeheer bij deze onderwijsinstellingen volslagen onderbelicht en zijn de mogelijkheden binnen deze instellingen voor vakspecifiek opleiden verdwenen.
  • Vergrijzing van de branche, de gemiddelde leeftijd van ‘onze’ medewerkers neemt toe. Er is een voorspelbaar risico dat de komende jaren veel mensen met pensioen gaan. Dat zal het tekort aan arbeidspotentieel alleen maar vergroten.
  • Doordat de carrière perspectieven specifiek in ons vakgebied niet overdreven groot zijn, is de kans op uitstroom nadrukkelijk aanwezig. Deze uitstroom wordt mogelijk nog versterkt door het ontbreken van een branchespecifieke CAO en bovendien ontbreekt daarbij ook een ‘functiehuis’
  • Toen de BSNC onderhavige problematiek 15 jaar geleden zag aankomen werd met een aantal ‘groene’ opleidingsinstituten een zgn. doorlopende leerlijn opgezet. Desondanks wordt het credo ‘een leven lang leren’ door betrokkenen (beslissers) onvoldoende gestimuleerd. En ook is het investeren in opleidingen en trainingen gedurende de loopbaan niet vanzelfsprekend geworden.
  • Het vakgebied is allesbehalve sexy! Het imago van het vak sportveldbeheerder of fieldmanager is slecht. Het beeld is vaak dat het laag geschoold werk is, ‘alleen maar maaien’. Hierdoor blijft het specialistische en innoverende karakter veelal onderbelicht.
  • Gemeenten en andere opdrachtgevers kiezen in toenemende mate voor de regierol, of de voor privatisering of verzelfstandiging. In beide gevallen verdwijnt de vakkennis bij de opdrachtgever in hoog tempo. Uitvoerende diensten worden verzelfstandigd en/of weggesaneerd.

Doelstellingen voor de werkgroep

Hoofddoel: het borgen van instroom en kennis binnen de sportveldenbranche.

Met onderliggende aanbevelingen en een aantal voorstellen beoogt de werkgroep het volgende:

voor de korte termijn:

  • krachten regionaal bundelen waardoor bekwame (zij)instroom op uitvoerend niveau wordt gerealiseerd
  • Kennisniveau van de huidige medewerkers vergroten

voor de langere termijn:

  • de reputatie / imago van de sector te verbeteren,
  • de instroom voor een bredere groep interessant te maken.

Plaats een reactie