Onze BSNC-vertegenwoordigers praten mee over de Routekaart Verduurzaming Sportsector

Vanaf 2021 houden we jullie via de BSNC-nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van de Routekaart Verduurzaming Sportsector. De verslagen van de werkgroepen vind je op onze website; www.bsnc.nl. De BSNC-vertegenwoordigers stemmen de voortgang van de Routekaart af met de BSNC-werkgroepen Circulariteit en Zorgplicht, de stuurgroep Duurzaamheidslabel en de Taskforce Green Deal Sport. De uitdaging voor onze BSNC-vertegenwoordigers is om onderwerpen en vraagstukken te agenderen die voor de BSNC-leden relevant zijn en die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de sport.

Inbreng van ieder BSNC-lid waarderen we en is belangrijk gezien de impact van verduurzaming op onze branche! Dus jouw reactie en input op de nieuwsberichten of de verslagen is van harte welkom. Dit kan rechtstreeks naar de betreffende BSNC-leden of via verenigingsmanager Hans Arends (h.arends@bsnc.nl).

Christianne van der Zouw (CO2-reductie), Theo Ceelen (Circulaire sport) en Ewoud van der Wetering (Milieuvriendelijk beheer) namen in november en december deel aan de laatste bijeenkomsten van 2020 van de landelijke werkgroepen die de uitvoering van de Routekaart verduurzaming sport begeleiden. Naast de BSNC zitten in de werkgroepen onder andere ook vertegenwoordigers van VWS, I&W, RVO, VSG, NOC*NSF, Cumela, VHG en het platform Ondernemende sport. Edward van der Geest vertegenwoordigt de branche in de landelijke stuurgroep.

De stip aan de horizon voor de Routekaart is het jaar 2050, wanneer een aantal klimaatdoelen gerealiseerd moet zijn. De werkgroepen richten zich op dit moment op eind 2022. Dan wordt een tussenbalans opgemaakt en bepaalt hoe een en ander in de sportsector een vervolg moet krijgen. De werkgroepen komen zes keer per jaar bij elkaar.

 

Werkgroep CO2-reductie

Bij het verslag van de bijeenkomst van de werkgroep op 16 december kom je via deze link

Het hoofddoel van de werkgroep is dat in 2050 alle sportaccommodaties CO2-arm zijn (95% CO2-reductie t.o.v. 1990) met als tussendoel 49% CO2-reductie in 2030. Vanuit de BSNC is aangegeven dat de thema’s hittestress, waterberging/ -management, energieopwekking/ -opslag en multifunctionaliteit de komende jaren de aandacht vragen. Ditzelfde geldt voor de duurzaamheidstool, waarmee de milieu-impact van sportvelden kan worden bepaald.

Specifiek aandacht is er voor de BOSA-maatregelen. Dit zijn maatregelen gericht op sportaccommodaties die in aanmerking komen voor 10% extra subsidie. Het indienen van voorstellen voor de BOSA-maatregelen 2022 kan van 1 januari tot 1 mei 2021, bij de Rijksdienst voor ond. Nl. (RvO).  De BSNC-werkgroep Circulariteit inventariseert welke voorstellen namens BSNC worden ingediend.

 

Circulaire sport

Bij het verslag van de bijeenkomst van de werkgroep op 2 december kom je via deze link

De werkgroep wil op korte termijn inzicht krijgen in duurzame pilots op het gebied van CO2-reductie, recycling en reductie van de milieubelasting. Het gaat om inzicht in hoe een duurzame ontwikkeling tot stand komt. En in duurzame ontwikkelingen op de langere termijn; bijvoorbeeld de introductie van producten om duurzaam hergebruik mogelijk te maken.

Ook het rapport van CE Delft over het verduurzamen van kunstgras heeft de aandacht. Het rapport wordt binnenkort aangeboden aan de minister. Namens de BSNC is de zorg uitgesproken over de inhoud van het rapport. Het ministerie van VWS heeft ons gevraagd of de branche actief mee wil werken aan een basis voor duurzame sportvelden en –accommodaties, ondersteund door aanbevelingen en subsidies zoals o.a. BOSA.

 

Werkgroep Milieuvriendelijk beheer

Bij het verslag van de bijeenkomst van de werkgroep op 10 december kom je via deze link

De focus van de werkgroep is het chemievrij beheer van grassportvelden, kunstgrasvelden en -banen, als vervolg op de Green Deal Sport. De recente uitspraak van de rechter dat er geen wettelijke basis is, is besproken en het is afwachten hoe hier vanuit de politiek op gereageerd gaat worden. Ondertussen is er een brief van de staatsecretaris aan de Tweede Kamer. Zie hierover het bericht ‘Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen voorlopig van de baan.’ op onze website.

Het Formulier ‘geïntegreerde gewasbescherming grassportterreinen’ is in de afrondende fase. Hiervoor wordt een webtool ontwikkeld. In 2021 komt er ook meer aandacht voor het gebruik van chemische middelen op kunstgrasvelden en -banen. Het plan is om in kaart te brengen welke chemische middelen worden gebruikt, in welke situatie en of dit noodzakelijk is.

 

Meer nieuws