Ledenvergadering 22 maart 2019

De voorjaarsvergadering van de BSNC was afgelopen vrijdag bij De Roskam in Houten. De bijeenkomst werd vooraf gegaan door overleggen van de platforms Aannemers, Adviseurs & Kennisinstellingen en Leveranciers & Producenten en een bijeenkomst met de nieuwe BSNC-leden.

De ledenvergadering werd gestart met een terugblik op een aantal hoogtepunten van de afgelopen maanden het CONgras, het Keuzedeel MBO wat van start is gegaan, de ondertekening van het Ketenconvenant Verwerking Kunstgrasvelden, het Kunstgrascongres, de themabijeenkomst Gras bij N.E.C., de Vakbeurs Sportaccommodaties, de Tweedaagse Cursus Kunstgras en de Innovatieprijs 2019.

Nieuwe leden

Het bestuur verwelkomde officieel de nieuwe leden: Sportcentrum Olympos (Gemeenten & Sportbedrijven), Ernst Bos Advies – cultuurtechniek-sport-golf (Adviseurs & Kennisinstellingen), Veilige Sportvloer.nl (Leveranciers & Producenten) en Schmitz Foam Products (Leveranciers & Producenten).

Sportcentrum Olympos, Ernst Bos Advies en Veilige Sportvloer.nl maakten gebruik van de mogelijkheid zich persoonlijk voor te stellen aan de leden.

Financiën

Penningmeester, Ties Joosten, heeft de jaarrekening over 2018 toegelicht Na een toelichting van de kascommissie (Kim Middelkamp (Sallandse United) en Benno Nijland (Krinkels B.V.) verleende de ledenvergadering décharge aan het bestuur.

Nieuwe organisatie

De ledenvergadering heeft besloten de huidige commissies Gras, Kunstgras, Onderzoek, Studie en Scholing, PR & Communicatie op te heffen. In plaats van de commissies komen inspiratiesessies en een nieuwe toetsingscommissie. Voortaan worden er minimaal twee keer jaar  inspiratiesessies georganiseerd. In deze inspiratiesessies wordt gesproken over actuele zaken binnen de branche, worden ideeën gegenereerd en worden de leden betrokken bij de planvorming. Een uitvloeisel van deze inspiratiesessies kan het instellen van een werkgroep zijn.

Naast de inspiratiesessies krijgt de nieuwe toetsingscommissie een centrale rol. Deze commissie formuleert de opdracht van de werkgroepen en toetst de producten van de werkgroepen. Afgesproken is dat na 2 jaar een evaluatie plaatsvindt .

Nieuwe voorzitter: Edward van der Geest

In verband met persoonlijke afwegingen heeft Frank van der Peet besloten zijn termijn niet vol te maken. De afgelopen periode heeft het hoofdbestuur zich beraden en is een vacature uitgezet voor een voorzitter. Dit heeft geresulteerd in het voordragen van Edward van der Geest als bestuurskandidaat voor het voorzitterschap van de BSNC. De ledenvergadering is unaniem akkoord gegaan met het voorstel om Edward van der Geest te benoemen tot voorzitter van de BSNC. Wil je meer weten over Edward? Klik dan HIER voor een interview met Edward.  

Platforms en werkgroepen

De leden van de platforms en werkgroepen deelden kort en bondig de resultaten en acties die ze binnen hun commissies en platforms ondernemen.

De afgelopen tijd bleek het door de diversiteit in het platform lastig een platformbestuur te formeren voor het platform Leveranciers & Producenten. Bas Visser, Bas Reinds, Steven Wiersema, Mark Timmerman en Sjouke Tjeerdsma informeerden de ledenvergadering dat zij samen, als platformbestuur, de schouders er onder gaan zetten om dit platform verder te ontwikkelen.

(Najaars)ledenvergadering

De volgende ledenvergadering vindt plaats vrijdag 29 november 2019, vanaf 09.00 uur bij De Roskam in Houten. Zet je deze datum alvast in je agenda

 

Meer nieuws

Plaats een reactie