KNVB onderzoek nonfill

KNVB-onderzoek nonfill: experimenten inzetten onder voorwaarden

Maximaal 2 velden per leverancier
Nadat in 2018 en 2019 ervaringen zijn opgedaan met 11 kunstgrasvelden met nonfill en de reacties niet onverdeeld positief waren, heeft KNVB besloten meer onderzoek te (laten) doen. In een bijeenkomst op 1 juli jl.. zijn de BSNC en VSG geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. De BSNC wil na de zomer met haar leden in gesprek over hoe de branche op deze ontwikkelingen inspeelt.

Belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn dat de speltechnische eigenschappen en de beleving van nonfill-velden afwijken t.o.v. infill-velden. Daarom stelt de KNVB voor komend seizoen, per leverancier, twee pilotvelden aan te leggen om meer ervaring op te doen met de speltechnische eigenschappen van nieuwe systemen en om het draagvlak voor nonfill-velden te vergroten.

Resultaten
Hoewel nog niet alles klip en klaar is, heeft het onderzoek meer inzicht gegeven in de technische èn de perceptiekant van nonfill-kunstgrasvelden. Met betrekking tot de technische kant van de velden komen de volgende aspecten naar voren:

  • Gladheid en gebrek aan grip, voornamelijk bij vochtige/natte weersomstandigheden;
  • Niet prettig voelen bij het “nemen” van slidings;
  • Vertonen van onnatuurlijk balgedrag.

Het advies in het rapport is om te (blijven) werken aan verbeteringen aan de ‘hardware’ kant van het veld, aan het kunstgras dus. Dit betekent dat de velden op lineaire grip meer moeten aansluiten bij de natuurgrasvelden en bij de (reguliere) infill-velden. Hiervoor zijn uniforme testen en meetapparatuur nodig, zodat alle partijen dit eenduidig kunnen toepassen.

Uit het perceptie- en ervaringsonderzoek komt naar voren dat er nog verbetering mogelijk en nodig is om de perceptie van nonfill-velden te optimaliseren. Deze komt stand door een samenspel van variabelen die te maken hebben met de organisaties, de doelgroep en de omgeving. Voor alle resultaten: lees het besluit nonfill-velden (002) van de KNVB HIER.

Begin bij de jeugd
Interessant is dat het perceptie-onderzoek uitwijst dat het spelen op de velden positiever wordt ervaren naarmate meer ervaring is opgedaan met het veld. Ook blijkt uit het onderzoek dat de jeugd minder problemen ervaart met de nonfill-velden dan de senioren.

BSNC reactie op uitkomsten onderzoek
De ontwikkelingen over nonfill-sportvelden zijn van belang voor de branche en daarmee de leden van de BSNC. Daar past een proactieve benadering bij, naast het volgen van de ontwikkelingen die er nationaal en internationaal zijn en initiatieven die er door stakeholders zoals de KNVB worden genomen.

Daarom is een idee om na de zomer een inspiratiesessie te organiseren waar mogelijk een, in overleg met de toetsingscommissie en het verenigingsbestuur, opdracht voor een te vormen werkgroep uit kan komen. Maar wellicht ook andere ideeën en voorstellen. In september volgt meer informatie. BSNC-leden die naar aanleiding van dit bericht ideeën hebben over dit onderwerp en de rol van de BSNC, kunnen dit uiteraard al kenbaar maken bij verenigingsmanager Hans Arends.

Experimenten
Wil jij als leverancier meedoen aan het onderzoek en jouw product aanbieden voor een pilot? Primaire voorwaarde is dat het een “innovatief” product betreft of dat nog niet toegepast is voor de betreffende sport. De KNVB heeft de definitie en de voorwaarden op een rij gezet in het document ‘pilotvoorwaarden nonfill’ van de KNVB.

Definitie nonfill/ non-infill
Tot slot blijkt uit het onderzoek dat behoefte is aan meer duidelijkheid over wat er onder nonfill/non-infill valt en wat niet. De definitievorming wordt met alle stakeholders opgepakt, aldus KNVB. Tot die tijd hanteert men de volgende definitie.

Nonfill/non-infill velden zijn velden daar waar geen performance infill in zit zoals rubber, kurk of ander materiaal. Formeel zou er in nonfill/non-infill velden compleet geen “infill” moeten zitten, maar dat is definitievorming en daar wordt in het vervolg van het proces nog nader invulling aan gegeven. Infill die er nu in zit betreft onder andere zand voor met name stabilisatie van de kunstgrasmat. Stabilisatie kan mogelijk ook op een andere manier worden gerealiseerd.

Klik HIER voor de volledige informatie van de KNVB over het onderzoek en de conclusie.

Meer nieuws