Bouw nieuw Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties van start!

De normering en certificering van sportvloeren en -materialen wordt geregeld in het Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties. In het Nationaal Sportakkoord is afgesproken dat er een nieuw systeem komt. Dit is nodig, vanwege tekortkomingen in het huidige kwaliteitszorgsysteem, gewenste aanpassingen op het gebied van verduurzaming en wensen tot uitbreiding van functionaliteiten en op te leveren data. Het doel van het nieuwe systeem is gemeenten, sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders te ondersteunen bij de keuzes van de aanleg, bouw, renovatie en beheer van hun sportaccommodaties, zodat die op een betaalbare manier kwalitatief goed, veilig en duurzaam zijn. Leveranciers en aannemers kunnen hier hun producten op afstemmen.

NOC*NSF is de trekker van het programma, in nauwe samenwerking met de BSNC, VSG, NLActief en de KVLO. Voorzitter Edward van der Geest is namens de BSNC lid van de stuurgroep, waarin ook André de Jeu (VSG) en Richard Kaper (NOC*NSF) zitting hebben. De stuurgroep ziet toe op de bouw en bewaakt dat er rekening wordt gehouden met de wensen en belangen van alle gebruikers van het kwaliteitszorgsysteem.

De uitwerking vindt plaats in themagroepen met vertegenwoordigers van de verschillende partners. In de verschillende themagroepen zitten vertegenwoordigers van de BSNC-platforms PABA, Leveranciers & Producenten en Adviesbureaus & Kennisinstellingen. De vertegenwoordiging vanuit het platform Gemeenten & Sportbedrijven vindt plaats in overleg met de VSG.

De start van de bouw van het Kwaliteitszorgsysteem had een aanloopje nodig, maar krijgt nu vorm. De inbreng en daarmee de kennis en ervaringen vanuit onze branche zijn met de vertegenwoordiging vanuit de platforms en het verenigingsbestuur goed geborgd. Dat geeft vertrouwen en met elkaar kijken we natuurlijk uit naar de eerste ideeën vanuit de themagroepen.

De BSNC-vertegenwoordigers vormen samen een werkgroep die regelmatig met elkaar overlegt over de ontwikkelingen en zorgt voor de terugkoppeling naar de platformbesturen. Via de platformbijeenkomsten en de BSNC-nieuwsbrief houden we alle leden uiteraard ook op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

 

Meer nieuws

X