Simpele maatregelen om verspreiding microplastics van kunstgrasvelden te voorkomen

Indicatieve studie: verspreiding van infill uit kunstgrasvelden
In een artikel in de Volkskrant werd vorig jaar gesuggereerd dat er veel kunststofkorrels van kunstgrasvelden in het milieu terecht zouden komen. Om deze bewering te verifiëren, hebben de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen met de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) een indicatieve studie laten doen naar de verspreiding van microplastics vanaf een kunstgrasvoetbalveld naar de omgeving. De steekproef betrof vijf kunstgrasvoetbalvelden. Ondanks de beperkte omvang van de steekproef geeft de studie wel voldoende houvast voor het bepalen van maatregelen ter beperking van microplastics.

Plan van aanpak
Uit deze studie blijkt dat er tijdens aanleg, onderhoud en gebruik op verschillende manieren korrels in het milieu belanden. Vanuit milieuoogpunt is het belangrijk om verspreiding te voorkomen. De onderzoekers bevelen een aantal simpele maatregelen aan die de verspreiding van microplastics aanzienlijk beperken. Daarom presenteren Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen met BSNC een plan van aanpak waar eigenaren en beheerders van kunstgrasvelden meteen mee aan de slag kunnen.

Vervolgonderzoek
De vier gemeenten en de branchevereniging stellen het rapport en plan van aanpak ter beschikking aan de veldeigenaren zodat zij gepaste maatregelen kunnen treffen om verspreiding te voorkomen. Bovendien willen de vier gemeenten en BSNC vervolgonderzoek doen om de effectiviteit van de beheersmaatregelen te monitoren en evalueren.

Maatregelen uit het plan van aanpak die kunnen worden ingezet zijn onder meer:

  • het aanbrengen van een verhoogde kantopsluiting of zelfs een boarding langs een veld of langs het pad rond het veld;
  • het aanbrengen van een slibvang in het rioolstelstel en het verantwoord afvoeren van het slib.
  • het aanpassen van beheer met het verzamelen van blad en afval binnen de kunstgrasmat en het op een verantwoorde wijze afvoeren van dit afval;
  • het schoonmaken van de op het veld ingezette (onderhouds)machines (voor het verlaten van het veld);
  • bij bladblazen ervoor zorgen dat blad op het veld blijft. Bladmateriaal afvoeren als afval;
  • afval afkomstig uit kolken rond een veld niet composteren, maar op een gecontroleerde manier afvoeren. Veegafval en kolkenslib moet worden ontdaan als restafval en niet als GFT;
  • zorgen voor betere schoonloopvoorzieningen bij de in- en uitgang van de kunstgrasvelden, waarbij binnen de hekwerken borstels worden geplaatst;
  • het opstellen van eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen, met een praktische uitleg over de noodzaak van het voorkomen verspreiding van microplastics. Hiervoor kan het onderhoudsboekje van de KNVB uit 2014 worden aangepast. Via voorlichting en cursussen kan men de inhoud onder de aandacht brengen bij de beheerders.

Download hier het Plan van aanpak voorkomen verspreiding microplastics

Download hier de vragen en antwoorden

Download hier de rapportage van de indicatieve studie

Download hier het artikel uit de Volkskrant van februari 2016

Download hier de presentatie met de hoofdlijnen van de indicatieve sessie

Meer nieuws

Plaats een reactie