Werkgroep Circulariteit: branche-brede belangen voor een betere toekomst

Werkgroep Circulariteit: branche-brede belangen voor een betere toekomst

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Europa en de Nederlandse overheid willen de komende jaren circulariteit sterk bevorderen. Ook de BSNC ziet het als haar verantwoordelijkheid hier een actieve rol in te spelen, te beginnen bij de kunstgrasvelden. Om hier een eenduidige visie en goed beleid in te ontwikkelen is de werkgroep circulariteit van de BSNC in het leven geroepen. Teun Wouters en Frank Kempeneers, beiden lid van deze werkgroep, delen hun ervaringen tot nu toe.

De werkgroep dient als motor om over de hele breedte van de branche na te denken over circulariteit. Om visie te ontwikkelen en concrete, eenduidige, breed gedragen én praktisch inzetbare plannen te ontwikkelen. In een samenwerking tussen alle ketenpartners, van de gemeenten (opdrachtgevers), adviesbureaus, leveranciers en aannemers tot de bedrijven die velden kunnen recyclen tot nieuwe grondstoffen.  Van het verkennen en waar mogelijk oplossen van belemmeringen tot het signaleren en stimuleren van nieuwe kansen en innovaties.

 

Waarom circulariteit?

BSNC-bestuurslid Teun Wouters is voorzitter van deze werkgroep. “Ik ben voorzitter geworden omdat het thema duurzaamheid en circulariteit mij enorm trekt. Het is absoluut een thema wat me boeit. Waar ik aan wil bijdragen.  Duurzaamheid is al vele jaren een belangrijk onderwerp in de kunstgrassector. De BSNC heeft onder andere een checklist opgesteld om verspreiding van microplastics te voorkomen en diverse praktische documenten voor een milieuverantwoorde aanleg-, het onderhoud en het opruimen van kunstgrasvelden. Circulariteit is een onderdeel van duurzaamheid. Ik vind het dan ook een mooie uitdaging om de recycling van velden zo in te richten dat we de kringloop zoveel mogelijk kunnen sluiten en materialen opnieuw gaan gebruiken als grondstoffen.

Frank Kempeneers, lid van de werkgroep, vult aan: “Circulariteit heeft veel facetten, van het ontwikkelen van circulaire producten en kunstgrassystemen, de eisen in een bestek, tot de verwijdering en recycling van het veld.  Het is daardoor onontkoombaar dat circulariteit een gezamenlijke aanpak vergt van de ketenpartners. Hierin zie ik een belangrijke rol voor de werkgroep Circulariteit, verbinden en samenwerken door communiceren en motiveren.

 

Praktisch beleid

Teun: Het is belangrijk om elkaar niet te verliezen in verschillende korte termijn belangen. Daarom hebben we een masterplan ontwikkeld, dat we regelmatig zullen updaten. In het masterplan hebben we de hoofdlijnen en thema’s uitgezet. In februari is dit besproken met deelnemers van de BSNC platforms op de inspiratiemiddag kunstgras. Het was stimulerend om te zien dat we gezamenlijk duurzaamheid en circulariteit omarmen. Ook werd wel duidelijk dat we nog geen gezamenlijke strategie hebben hoe daar te komen. De kracht van de branche is toch vooral om concreet en praktisch met elkaar oplossingen te realiseren. Voor de korte termijn willen we onder andere gaan werken aan circulariteitseisen bij aanbesteden en ketensamenwerking en borging bij recycling en hergebruik. Ook het document ‘hoe ruim ik een kunstgrasveld op’ als de lancering vanuit de werkgroep Duurzaamheidslabel staan hoog op de activiteitenagenda.

 

Verantwoordelijkheid pakken

Frank: “Een andere rol van de werkgroep is ook het adviseren van het bestuur die gesprekspartner is van bijvoorbeeld de overheid.  Als we niet zelf de verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheid en circulariteit wordt dit door de overheid opgelegd. We moeten dus concreet kunnen laten zien dat we een volwassen branche zijn die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. Teun: “De wereld, en zeker onze business, is de afgelopen jaren gekanteld. Duurzaamheid speelt vandaag de dag een enorm grote rol. Kunstgras bekijkt men anders dan een paar jaar geleden. Toen vroegen verenigingen nog hoe het veld speelde. Nu gaat het veel meer over: wat doen we als het veld moet worden vervangen? En hoe kunnen we voor circulaire materialen kiezen bij de aanleg van een nieuw veld. Uitdagende vragen die niet makkelijk beantwoord kunnen zonder een zorgvuldig proces met alle betrokkenen. We nodigen iedereen dan ook van harte uit met ons mee te denken en samen te werken.”