Volop inspiratie tijdens dag over Duurzame sportparken

Je hebt van die dagen dat alles samen komt. Woensdag 10 oktober 2018 – de Dag van de Duurzaamheid – was zo’n dag. Prachtig ‘technisch’ weer, een grote groep zeer geïnteresseerde vakbroeders – en zusters én een inspirerend onderwerp.

Gemeente Meierijstad toonde zich bij voetbalvereniging Rhode op sportpark De Neul een goed gastheer voor de leden en het netwerk van de BSNC. Op uitnodiging van dagvoorzitter Vincent van Rijsewijk legde wethouder Van der Pas uit waar de gemeente aan werkt. ‘We zijn een ambitieuze gemeenschap op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, vernieuwen, participatie én duurzaamheid. Die aspecten komen allemaal samen op Sportpark De Neul. We zijn trots op onze aanpak, die zich kenmerkt door lef en samenwerken. Een prachtig voorbeeld dat we vandaag graag delen.’

Geen tijd te verliezen
Directeur Ben Moonen benadrukt dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor de branchevereniging. ‘Duurzaamheid komt overal terug in alles wat we aanpakken. We willen wel minder versnippering. Daarom moeten we ook duidelijke keuzes maken en een stip op de horizon plaatsen. Duurzaamheid wordt onze top prioriteit. Zo maken we extra stappen, die heel hard nodig zijn. We hebben geen tijd te verliezen.’

Pieter ten Broeke van het ministerie van VWS lichtte de visie toe van het Sportakkoord en Klimaatakkoord vraagt van de partijen die samen de sportsector vormen. En deelde wat het ministerie zelf gaat doen. ‘De duurzame sportinfrastructuur is een topic. Alle sportaccommodaties moeten duurzaam en CO2neutraal worden. Het ministerie faciliteert de Routekaart Duurzame Sportinfrastructuur met online tools en concrete afspraken met alle betrokkenen. Daarnaast stimuleert het ministerie met een subsidieregeling, specifieke uitkeringen en praktische uitdagingen.’

Van prijs gedreven naar duurzaamheid
Gert-Jan Kieft van KIWA ISA-Sport deelde met de zaal de uitgangspunten voor het ‘nieuwe bouwen’. ‘Moet het dunner, duurzamer, goedkoper, multifunctioneler? Alles is nog prijs gedreven. Daar zit de crux! Duurzaamheid moet centraal staan!’ Gert-Jan de Vet reageerde vanuit de zaal: ‘Durf daarom om te denken. Wanneer wordt de koppeling gemaakt tussen inkopers en aannemers? Stop met het prijsgericht denken. Er kan veel meer…’

De duurzame praktijk
Daarna gingen de deelnemers in twee groepen naar buiten. Op Sportpark WEC in Schijndel maakten beide groepen nader kennis met de werking van de Schijndelse methode. Frans van den Bergh lichtte de Schijndelse methode toe. Een speciale duurzame methode voor het onderhoud van sportvelden. Ook bekeken ze daar een non-infill-veld, waar Arjan Knottnerus een toelichting op deed.

Op Sportpark De Neul werd de aanwezigen uitgelegd door Hans Roelofs van Waterschap De Dommel en Jeroen van de Ven van Newae waarom het sportpark onder handen is genomen: het park vormt het laagste punt van het dorp. Bij veel neerslag loopt het park onder water. Nu is er met een slimme en duurzame aanpak voor gezorgd dat er een enorme waterbuffer beschikbaar is. Zo gebruikt men het overschot aan water om de droogte in de nabije natuur op te vangen. Een knap staaltje samenwerking tussen gemeente, Waterschap De Dommel, adviseurs, aannemer en voetbalvereniging Rhode met een duurzaam resultaat! Het sportpark in Sint-Oedenrode is daarom onder de noemer van ‘Blauwe Sportparken’ zelfs genomineerd voor de publieksprijs van de Water Innovatie Prijs van de Unie van Schappen. Stemmen kan op: www.waterinnovatieprijs.nl.

Meten is weten
Hoe weet je nu of je echt duurzaam bezig bent? Dat is een kwestie van meten. BSNC ontwikkelt daarom een Duurzaamheidslabel. Ulbert Hofstra legde in de middag uit hoe dit wordt opgebouwd. ‘De doelstelling van dit label is concreet: een kwantitatieve vergelijking ten aanzien van duurzaamheid en over de gehele levenscyclus. Het gaat ook om weging van verschillende milieu-effecten en aansluiten bij bekende methoden en bij Nederlandse regelgeving. De methode die we hebben gekozen is LCA, levenscyclusanalyse met 11 parameters in één milieuscore: de MlieuKostenIndicator. Ook het broeikaseffect telt mee. Een duurzaamheidstool met database van milieuprofielen van materialen en processen wordt straks het middel om de meting te verrichten.’ De duurzaamheidsberekening kan straks worden meegewogen in aanbestedingen. Zo is er een kanteling mogelijk om van prijsgericht naar duurzaam-gericht aanbesteden mogelijk te maken.

Opdracht voor de branche
Jac Hendriks en Hans Roelofs van Waterschap De Dommel legden uit waarom we als branche een belangrijke opdracht hebben. ‘Klimaatverandering noopt ons tot serieuze maatregelen. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie moet Nederland zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. De Nationale KlimaatadaptieStrategie brengt effecten en risico’s in beeld. Voor de branche betekent dat we de handen uit de mouwen moeten steken en meteen aan de slag moeten met bijvoorbeeld klimaatadaptie en waterberging- en infiltratie.’

De inspirerende dag werd afgesloten met een spannende duurzame quiz en een gezellige borrel

De BSNC bedankt de werkgroep Duurzame Sportparken voor de organisatie van deze geslaagde dag. Bedankt: Liset van Pinxteren, Teun Wouters, Mari Rovers en Wim Bekkers, Ben Moonen en Janine Reedijk!

Klik hier de presentatie van deze dag!

 

Plaats een reactie