Uitkomsten en vervolg BSNC-ledenbijeenkomst Kwaliteitszorgsysteem

Op donderdag 3 februari hebben ruim 50 BSNC-leden deelgenomen aan de online ledenbijeenkomst over het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem (KZS). Het doel was drieledig: BSNC-leden informeren over de stand van zaken, vaststellen hoe de leden tegen het nieuwe systeem aankijken, en bespreken wat de belangrijkste zaken zijn waar meer duidelijkheid over moet komen. De BSNC werkt samen met NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan de ontwikkeling van het nieuwe KZS. Over de toekomstige rol en betrokkenheid van de BSNC dienen de leden dit jaar een besluit te nemen, in een Algemene Ledenvergadering op een nog nader te bepalen moment.

Na de presentatie door NOC*NSF (Bob Thomassen en Wilko Huisman) is uitgebreid gereageerd door Bob, Wilko en BSNC-voorzitter Edward van der Geest op de vragen die er door de leden zijn gesteld. Hier vind je alle vragen en antwoorden uit de chat.

Onevenwichtig businessplan KZS
Het belangrijkste kritiekpunt van de BSNC-leden is het businessplan van het nieuwe KZS. De jaarlijkse kosten zijn op dit moment geraamd op €1,2 miljoen. Voor de financiering is ervan uitgegaan dat marktpartijen hieraan ruim € 650.000 bijdragen. Dit staat volgens de leden niet in verhouding tot de beoogde bijdrage vanuit de sportbonden (ca 20%) en de gemeenten (ca 20%). Dinsdag 15 februari is dit kritiekpunt van de BSNC besproken in de stuurgroep KZS.

Terug naar de tekentafel
De stuurgroep KZS heeft besloten het businessmodel terug te sturen naar de werkgroep Businessmodel, met het verzoek naar een alternatieve dekking te kijken. Een dekking die meer recht doet aan de gebruiker betaalt of de voordeelgenieter betaalt…. Bovendien wordt aan de werkgroep gevraagd of er mogelijkheden zijn een efficiëntere en/of goedkopere manier te bedenken voor de uitvoeringskosten.
Ron Leppers (penningmeester) vertegenwoordigt de BSNC in de werkgroep Businessmodel. Naar aanleiding van bovengenoemde ontwikkelingen, stelt de BSNC een klankbordgroep samen die als sparringpartner voor Ron Leppers kan dienen, om tijdens het proces de komende maanden tot een aangepast of nieuw businessmodel te komen voor het KZS.

Heldere governance KZS
Ook hebben de BSNC-leden behoefte aan meer duidelijkheid over de governance (wie gaat waar over en hoe is besluitvorming geregeld). Zowel gedurende het lopende ontwikkelingsproces, als op het moment dat er een nieuwe entiteit komt die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering en doorontwikkeling van het KZS. In stuurgroep KZS is (opnieuw) afgesproken dat er een lijst komt van de besluiten die de stuurgroep heeft genomen voor het KZS 2.0. Dat is immers de enige plek waar besluiten genomen kunnen worden.
Inhoudelijk lijken de BSNC-leden geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het nieuwe KZS. Wel zijn er aandachtspunten ten aanzien van het tot stand komen van voorschriften, toepassen van voorschriften in de praktijk, en borging van de kwaliteit van sportvloeren (zie ook de antwoorden op de chatvragen). Grote twijfels zijn er over de meerwaarde van een nog te ontwikkelen accommodatiepaspoort.

BSNC-taskforce KZS
Om het proces de komende maanden vanuit de BSNC nauwgezet te volgen en op de juiste momenten de gewenste inbreng te hebben in de zowel de stuurgroep als de verschillende KZS-werkgroepen, wordt een BSNC-taskforce gevormd. De taskforce komt voorafgaand aan de overleggen van de stuurgroep KZS bij elkaar om de BSNC-inbreng voor te bereiden. Ook bespreekt de taskforce na een bijeenkomst van de stuurgroep, de consequenties voor de bijdrage van de BSNC in de KZS-werkgroepen. De communicatie naar de BSNC-leden is een vast bespreekpunt voor de taskforce. De leden van de BSNC-taskforce zijn;
• Edward van der Geest (lid stuurgroep)
• Ron Lepper (KZS-werkgroep Businessmodel)
• Sander van der Holst (KZS-werkgroep Digitaal handboek)
• Sander Akkerman, Gosewin Bos, Rob Heusinkveld, Rutger Schuijffel, Gertjan de Vet (KZS-werkgroep Voorschriften)
• Chris van Genugten, Theo Ceelen, Mark de Jong, Rutger Schuijffel, Gertjan de Vet (KZS-werkgroep Procedurehandboek)
• Hans Arends (verenigingsmanager)

Meer nieuws