Constructief overleg over convenant ‘verwerking kunstgrasmatten’

Overleg

Op 19 december jl. heeft overleg plaatsgevonden met de Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat  en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanuit BSNC was Ben Moonen aanwezig en namens het Platform Aannemers en kunstgrasleveranciers Edward van der Meijden. Onderwerp van gesprek was het initiatief om in een convenant afspraken te maken over de verwerking van kunstgrasmatten, zoals geïnitieerd vanuit de kunstgrasleveranciers en het Platform Aannemers. Bij dit gesprek was ook Marcel Bouwmeester (namens de VSG) aanwezig. Hieronder leest u de hoofdlijnen van dit overleg.

Gezamenlijke conclusie

Vanuit de optiek van leveranciers, aannemers en opdrachtgevers zijn de oorzaak en de gevolgen van de stagnerende verwerkingsmarkt toegelicht. De gezamenlijke conclusie is dat de afzetmogelijkheden van gerecycleerd zand en SBR moeten verbeteren. Hiervoor zijn intenties nodig van opdrachtgevers, voornamelijk gemeenten. VSG opteert actief voor hergebruik van gerecycleerde materialen (infill-zand, SBR) en materialen die uit gerecycleerde matten zijn geproduceerd. De uitdaging is wel om alle gemeenten hierin mee te krijgen. Een convenant kan hergebruik niet ‘verplichtend opleggen’, maar wel ‘dwingend adviseren’. Ook in bestekken kan verwezen worden naar de intenties die in het convenant zijn vastgelegd.

Kunstgrasvelden

I&W is nauw betrokken bij de huidige verwerkingsproblematiek, vanuit het perspectief van regelgeving rondom afvalverwerking. VWS is betrokken vanuit de afspraken die gemaakt zijn in het Sportakkoord rondom de ‘duurzame sportinfrastructuur’. Hierin is nadrukkelijk ook aandacht voor kunstgrasvelden. VWS daagt de branche uit om met een voorstel te komen dat mogelijk opgenomen kan worden in de ‘Routekaart Duurzame Sportaccommodaties’ die in mei 2019 getekend gaat worden. De Ministeries trekken samen op in het stimuleren van innovaties voor verduurzaming van de sportinfrastructuur. In opdracht van I&W wordt momenteel onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van kunstgrasverwerking in Nederland en omringende landen. I&W wacht de uitkomsten van dit onderzoek af en blijft hierover in gesprek met de branche.

Kunstgrasproblematiek

Eind januari 2019 zal er, geïnitieerd vanuit VWS en in samenwerking met VSG en BSNC, een bijeenkomst worden gehouden over de kunstgrasproblematiek in relatie tot de afspraken uit het Sportakkoord. De komende dagen en weken werken partijen nauw samen om tot een definitief convenant te komen.

 

Meer nieuws

Plaats een reactie