BSNC gaat voor passend businessmodel KZS 2.0 voor de branche

De ontwikkeling van het KZS 2.0 (Kwaliteitszorgsysteem 2.0) heeft momenteel volop de aandacht vanuit de BSNC. We berichten hier al eerder over in het de nieuwsbrief van 17 februari en ook tijdens de ALV van 25 maart is hierover gesproken.

Een van de belangrijkste aandachtspunten is het businessmodel en daarmee de financiële consequenties voor de marktpartijen in onze branche. Donderdag 7 april heeft de klankbordgroep van de BSNC (Gosewin Bos, Arjan Knottnerus, Ron Lokhorst, Rutger Schuijffel), samen met Ron Leppers (namens de BSNC lid van de KZS-werkgroep Businessmodel) overleg gehad met Bob Thomassen (NOC*NSF). Dinsdag 12 april was er ook een overleg van de KZS-stuurgroep, waar voorzitter Edward van der Geest deel van uitmaakt.

De basisopzet van het businessmodel, die ook 17 februari is gepresenteerd, staat volop ter discussie. Vandaar dat er momenteel in aparte sessies door NOC*NSF met de BSNC, VSG en sportbonden opnieuw over wordt gesproken. Later voegen de partners de ideeën samen. Voor de BSNC en haar leden is het belangrijk dat het systeem betaalbaar blijft en dat de kosten en risico’s eerlijk worden verdeeld tussen de verschillende betrokkenen. Het uitgangspunt daarbij is de kostenverdeling binnen het huidige KZS. Donderdag 7 april zijn deze uitgangspunten nog eens gezamenlijk vastgesteld. Op donderdag 21 april en donderdag 12 mei zijn de vervolgoverleggen tussen de BSNC-klankbordgroep en NOC*NSF gepland. Vanuit de stuurgroep is aangedrongen op het zo snel mogelijk bespreken van de uitwerking in de werkgroep Businessmodel.

Naast een voorstel, gedragen door de werkgroep, aan de stuurgroep aangaande het financiële model (hoe zit de financiering van het kwaliteitszorgsysteem in elkaar en hoe houden we het betaalbaar voor alle partijen?), zal de werkgroep Businessmodel ook een voorstel doen hoe uitvoering en exploitatie het beste georganiseerd kunnen worden. Daarbij is de samenwerking met een derde partij niet uitgesloten, maar zou ook een uitwerking denkbaar zijn, waar de BSNC actief in participeert.

Het is de verwachting dat de werkgroep met een definitief voorstel komt net voor de zomer van 2022. Een cruciaal voorstel voor de stuurgroep (go/ no-go) richting realisatie KZS 2.0 per 1 januari 2023.

Het Kwaliteitszorgsysteem is een private samenwerking tussen VSG, BSNC en NOC*NSF waarin voorschriften, richtlijnen, aanbevelingen en procedures, aanvullend op wetgeving en formele normering, zijn beschreven om te komen tot gecertificeerde sportaccommodaties op het gebied van sportkwaliteit, sportveiligheid en duurzaamheid. Het proces om te komen tot versie 2.0 kent een lange aanloop (gestart op basis van een rapport van BBN-adviseurs in 2018). Uitgangspunt is nu: een breed gedragen methodiek en systeem, door de drie betrokken partijen onderschreven, met meer (digitale) functionaliteit en verbetering van kwaliteit en actualiteit van wetten, regels, normen en voorschriften.

Het businessmodel beschrijft dus hoe het Kwaliteitszorgsysteem waarde creëert, levert en behoudt voor alle betrokkenen (gemeenten, sportbonden en marktpartijen). Zoals het past bij deze tijd zal het kwaliteitszorgsysteem gebouwd worden op een digitaal platform, waardoor actualiteit en gebruiksgemak gegarandeerd zijn.

De BSNC heeft vorig jaar deelgenomen aan een basisopzet van het businessmodel, maar vindt de eerste opzet kostenverdeling onacceptabel. Voor de BSNC-leden is het belangrijk dat het systeem betaalbaar blijft en dat de kosten en risico’s eerlijk worden verdeeld tussen de verschillende betrokkenen. Een uitgangspunt daarbij is de kostenverdeling binnen het huidige kwaliteitszorgsysteem.

In de laatste stuurgroep is de planning doorgenomen van de diverse werkgroepen. De werkgroepen Voorschriften en Procedurehandboek zullen zich in de maand mei buigen over de uitwerking door het projectteam. Ook zal dan de werkgroep Accommodatiepaspoort worden opgestart. Hoewel onze leden nog niet (helemaal) overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van deze functionaliteit (voor de sector), zoeken we wel vrijwilligers onder onze leden om te participeren! Aanmelden kan bij info@bsnc.nl.

Meer nieuws