Bijzondere ALV op vrijdag 6 november!

Tijdens de afgelopen Algemene (digitale) Ledenvergadering van 9 oktober jl. heeft het bestuur aan de leden de aangepaste statuten en reglementen voorgelegd, ter besluitvorming. Diezelfde statuten schrijven voor dat voor een besluit in ieder geval twee/derde van het aantal uit te brengen stemmen aanwezig moet zijn, ter vergadering. Al dan niet met volmachten om te mogen stemmen voor anderen.

Helaas was dit quorum niet aanwezig en moet er, conform de statuten, een extra ledenvergadering uitgeschreven worden (binnen 4 weken na 9 oktober). Deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) is op vrijdag 6 november 2020, 10.00 – 11.00 uur, wederom online.

Er is slechts één agendapunt, maar wel een belangrijke, namelijk de goedkeuring van de statutenwijziging en reglementen (huishoudelijk, platform en toetsingscommissie). De huidige statuten (2012) en het huishoudelijk reglement (2009) zijn verouderd en achterhaald. De reglementen voor de toetsingscommissie en de platforms waren er nog niet. De stukken zijn te vinden op het ledenportaal van onze website, onder Agenda’s en Notulen.

Zoals besproken in de ALV van 9 oktober jl., betreft het:

  1. De uitwerking/ vertaling van de besluiten, zoals die genomen zijn in de ALV van 22/3/2019.
  2. Het doorvoeren van eerdere besluiten (bijvoorbeeld de categorie-indeling van leden).
  3. Het van toepassing verklaren van statuten en reglementen met terugwerkende kracht, vanaf de voorjaarsvergadering 2019.

Aanvullend op de besluiten van 22 maart 2019, enige aanvullingen/ wijzigingen

Nu we zo’n 1,5 jaar werken volgens de nieuwe structuur wil het bestuur, vooruitlopend op de geplande evaluatie van de nieuwe werkwijze (1ste kwartaal 2021), alvast enkele, zeer beperkte, wijzigingen doorvoeren. Daarvoor is een expliciet (aanvullend) besluit van de leden nodig.
Dit betreft de volgende wijzigingen:

  1. Het introduceren van twee nieuwe begrippen, het Algemeen bestuur (AB), voorheen hoofdbestuur (of verenigingsbestuur) en een dagelijks bestuur (DB), de verzamelnaam voor de voorzitter, penningmeester en secretaris van het algemeen bestuur.
  2. De keuze voor de invulling van de linking-pin vanuit de platformen in het AB, is aan het platform zelf en niet op voorhand bepaald.
  3. Het doel van de BSNC is iets verruimd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om, na een expliciet besluit door de ALV, ​de scope van de branchevereniging te verbreden.
  4. De gedragscode is, na extern advies, aangescherpt/ verduidelijkt​.

Via deze link kun je inschrijven voor deze BALV. Graag uiterlijk dinsdag 3 november 2020, 17.00 uur.

Je ontvangt donderdag 5 november een bevestigingsmail met, indien van toepassing, een stemcode, zoals bij de laatste ALV.

Meer nieuws