Innovatieprijs Sportaccommodaties

Innovatieprijs Sportaccommodaties

Op de Dag van de Sportaccommodaties in maart 2016 lanceerden BSNC, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF de nieuwe Innovatieprijs Sportaccommodaties.

Inleiding

Kennis en innovatie zijn cruciaal om de kwaliteit van sportvoorzieningen op een hoog peil te houden cq. te brengen, zodat miljoenen Nederlanders veilig en goed hun sport kunnen beoefenen. Dat was voor branchevereniging BSNC, NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) de aanleiding om de Innovatieprijs Sportaccommodaties in het leven te roepen. We introduceren een prijs voor een innovatief product/voorziening of een innovatie op het vlak van beheer, onderhoud of exploitatie.

Stimuleren, zichtbaar maken en delen van innovaties

Om de kwaliteit van de sportvoorzieningen in Nederland op hoog niveau te houden, is het cruciaal dat opdrachtgevers, gebruikers en de markt met elkaar in gesprek blijven en elkaar ook blijven uitdagen. Innovatie moet een continu aandachtspunt zijn.

Met het instellen van de Innovatieprijs Sportaccommodaties maken we zichtbaar welke innovaties in de praktijk plaatsvinden en delen we deze innovaties via onze netwerken, bijeenkomsten en publicaties.

We dagen de sector uit om te blijven innoveren en vooral ook te laten zien welke innovaties in de praktijk gerealiseerd zijn. We maken onderscheid tussen voorzieningen en onderhoud, beheer en exploitatie. Beiden aspecten zijn belangrijk voor de kwaliteit en we willen op beide aspecten goede voorbeelden voor het voetlicht brengen. De innovatie kan dus betrekking hebben op een sportpark, maar ook op specifieke onderdelen of specifieke producten. Denk dus ook aan een vernieuwende sportvloer, materiaal of een vernieuwende onderhoudsmaatregel of exploitatiemodel. Daarmee geven we aandacht aan sportvoorzieningen die innovatief en van hoge kwaliteit zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het secretariaat van de Innovatieprijs Sportaccommodaties (telefoon: 06 22 52 85 23).

Kent u andere organisaties of personen die geïnteresseerd zouden zijn in deelname? Wij stellen het op prijs als u hen inlicht over deze Innovatieprijs.

Aanmeldingformulier

Vanaf 20 juni kun je tot 30 november kun je een innovatie aanmelden om mee te dingen naar deze mooie prijs. Gebruik daarvoor dit formulier.

 Reglement – 31 mei 2017

Artikel 1. Organisatie 
  • De Innovatieprijs Sportaccommodaties is een gezamenlijk initiatief van NOC*NSF, VSG en BSNC.
  • De prijsuitreiking vindt jaarlijks plaats tijdens de Dag van de Sportaccommodaties in Houten.
  • BSNC voert het secretariaat van de Prijs en ondersteunt de jury.
Artikel 2. Doelstelling

Doelstelling van het uitreiken van de Innovatieprijs Sportaccommodaties is kennisdeling en promotie van het vak van aanleg, beheer, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen, door te laten zien welke vernieuwingen in de sportsector gaande zijn. Nevendoelstellingen zijn het  versterken van de focus op innovatie bij het bedrijfsleven, opdrachtgevers en gebruikers en het uitdragen van het belang van samenwerking in de branche.

Artikel 3. Doelgroep

Doelgroep zijn alle ondernemers en opdrachtgevers die actief zijn bij aanleg, onderhoud, beheer en exploitatie van sportvoorzieningen in Nederland.

Artikel 4. Beoordelingscriteria

Innovatie is het uitgangspunt. De innovatie kan echter niet los gezien worden van de locatie en de rol van de opdrachtgever en opdrachtnemer(s). De Innovatieprijs is een prijs voor een opdrachtgever en/of bedrijf die zich onderscheiden vanwege doorzettingsvermogen, creativiteit en gedurfd innoverend optreden. De innovatie kan een sportpark, sporthal of concreet product betreffen, een procesinnovatie of een innovatieve manier van beheer en onderhoud.

De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria:

Originaliteit en creativiteit:
Het vernieuwende en unieke element in de inzending.

Aanleiding:
Mate van onderbouwing van de behoefte, vraag of probleemstelling die de aanleiding vormde voor de innovatie.

Praktische meerwaarde en effectiviteit:
De bijdrage die de innovatie levert aan het realiseren van een fysieke sportvoorziening en de bijdrage die het daarmee levert aan het sportplezier van de sporter. De effecten van de innovatie en de duur van die effecten (korte, lange termijn), mede in relatie tot de kosten en opbrengsten van de innovatie.

Promotie vakgebied:
De bijdrage van de innovatie aan het vergroten van de bekendheid van de bijzondere waarden van productontwikkeling en/of het beheer, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen;

Concreet:
Een gerealiseerd en duidelijk product, project of dienst.

Samenwerking:
De mate waarin is samengewerkt met andere partijen (duurzaam), zowel bij de ontwikkeling als de realisatie.

Per criteria kunt u scoren op een schaal van 1 t/m 10. De plaats op de ranglijst wordt gebaseerd op het totaal aantal punten.

Artikel 5. Inzendingen

Inzendingen kunnen van 20 juni t/m 30 november worden ingediend.

Opdrachtgevers en/of -nemers kunnen zichzelf aanmelden of worden voorgedragen door medewerkers of derden zoals sportverenigingen, sportbonden of gemeenten.

Aanmelding geschiedt met behulp van een formulier dat beschikbaar wordt gesteld. De inzending dient online ingediend te worden via de website van NOC*NSF. Het secretariaat controleert de aanmeldingen en spoort eventuele manco’s op en meldt die terug aan de aanmelder voor aanvulling.

De aanmelders ontvangen een bericht van ontvangst.

De deelnemers verklaren zich door inschrijving akkoord met het reglement en geven hierbij toestemming aan de partners om de inhoud van het plan onder vermelding van naam van de winnaar te publiceren.

Bij onvoldoende kwaliteit van de inzendingen behouden de partners zich het recht voor om de prijs te laten vervallen of de prijs toe te kennen, zonder een winnaar aan te wijzen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de vakjury. Over de uitslag van de Innovatieprijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 6. Jury en adviescommissie

De inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige en onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie is breed samengesteld en bestaat uit minimaal 5 gekwalificeerde personen uit terzake deskundige organisaties en instituten. De taak van de adviescommissie is om de inzendingen te beoordelen en een advies uit te brengen aan de vakjury, inclusief een voordracht van de genomineerden.

De jury bestaat uit tenminste 3 personen. Op basis van het advies van de adviescommissie selecteert de jury 3 tot 5 genomineerden.

Artikel 7. Bekendmaking genomineerden

De inzenders worden per brief of mail op de hoogte gesteld of ze wel of niet genomineerd zijn. Deze brief wordt uiterlijk vier weken voorafgaand aan de prijsuitreiking verstuurd. De beoordeling van de genomineerden vindt plaats uiterlijk twee weken voorafgaand aan de prijsuitreiking plaats. De jury stelt ten behoeve van de beoordeling van de genomineerden een beargumenteerd juryrapport op.

Artikel 8. Eindjurering

De genomineerde kandidaten kunnen door de jury worden bezocht en geïnterviewd. Bij deze bezoeken kunnen deskundige adviseurs aan de jury worden toegevoegd. Iedere genomineerde krijgt maximaal een uur om de jury te informeren.

De jury en adviescommissie kunnen eigenstandig nader onderzoek doen en diepen eventueel via eigen netwerken de inzendingen verder uit. Bovendien kan bij de voorgedragen kandidaat referenten opgevraagd worden, die zij, indien nodig, zal benaderen. De jury bepaalt de rangorde voor de Innovatieprijs Sportaccommodaties en stelt een rapport op. De beslissing van de jury is bindend.

Artikel 9. Prijsuitreiking

De bekendmaking van de prijswinnaar vindt niet eerder dan tijdens de officiële prijsuitreiking plaats. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Dag van de Sportaccommodaties. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: discussie met genomineerden/deskundigen over het thema innovatie in de sport, gesprekken met de genomineerden en een korte presentatie over hun innovatie, bekendmaking van de winnaar en oordeel door de juryvoorzitter, prijsuitreiking.

Artikel 10. Prijzen

Alle genomineerden ontvangen een oorkonde. De winnaar van de prijs krijgt een promotiepakket ter beschikking dat beschikbaar wordt gesteld door de partners.

Artikel 11. Werving

De partners geven bekendheid aan de prijs middels de hen ter beschikking staande communicatiemiddelen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

De organisatie en de jury zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de behandeling van de inzendingen. Zij zijn echter niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van de inzendingen.

BSNC-Kunstgras met markering
X