Vakbeurs kennissessie: Voorkom een koude douche dankzij BSNC-presentatie Zorgplicht & Water

De Omgevingswet die op 1 januari is ingegaan, kent ook een zorgplicht voor water. Beheerders en eigenaren zijn voortaan medeverantwoordelijk, en mogelijk aansprakelijk, voor de kwaliteit van het water dat een sportperceel op enige manier verlaat. Tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties lichten de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek en de Unie van Waterschappen om 10:30 uur in zaal Groen toe wat dit inhoudt. Sprekers zijn Ewoud van de Wetering (Algavelan) en Sandra Reynaers (UVW). Al behoefte aan meer achtergrondinformatie? Lees dan verder!

Een zorgplicht gaat iedereen aan en maakt de persoon aansprakelijk voor het handelen, of nalaten daarvan, in zelfs basale zaken. Denk daarbij aan het afsluiten van de keukenkraan wanneer je de ruimte verlaat voordat je kunt claimen voor waterschade. De komst van de nieuwe Omgevingswet maakt van uitloging op kunstgrasvelden of het middelengebruik op enige sportondergrond, een zeer belangrijk thema. De nieuwe wet legt namelijk een grotere verantwoordelijkheid bij de beheerders en parkeigenaren. Tegelijkertijd krijgt men te maken met meer autoriteiten die regels bepalen. “Afhankelijk van de lozingsroute, kun je te maken krijgen met de gemeente, de provincie, het Waterschap or Rijkswaterstaat. Die hanteren allemaal als uitgangspunt dat degene die de activiteit verricht, zorg draagt voor de naleving van de regels over de activiteit,” zo benadrukt Sandra Reynaers van de Unie van Waterschappen.

Monitor middelengebruik

Een niet-particuliere locatie vrijhouden van, bijvoorbeeld, onkruid, mos of ijs, is aan strengere regels gebonden. “De overheid beschouwt dat als professioneel gebruik. Daarvoor mogen alleen maar die middelen worden ingezet die zijn toegelaten door het College van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Middelen als zout of azijn zijn dan niet toegestaan. Wat je thuis dus gebruikt om je tuinpad schoon te houden, kan je op de sportvereniging een forse boete opleveren,” waarschuwt Ewoud van de Wetering van Algavelan. Namens de BSNC zal hij, samen met Sandra Reynaers, de presentatie geven.

Vanwege deze onachtzaamheid is een groot deel van de clubs, maar ook veel gemeenten, nog altijd in overtreding.

“Het lezen van het etiket is vaak al voldoende om vast te stellen of je een middel wel of niet mag inzetten. De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) en het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgbb) bepaalt wat de leverancier in het Nederlands op dat etiket moet vermelden. Daaronder valt ook de toegelaten toepassing en de mogelijke gevaren. Als er sprake is van dat laatste, dan is het vrijwel zeker dat het verboden is voor toepassing op een sportaccommodatie.”

Specifieke zorgplicht

Water en waterkwaliteit worden in toenemende mate een belangrijk thema. Is het niet om water te besparen zodat het beschikbaar is voor later, dan is het wel om de waterschappen te ontlasten. Vanwege de toenemende vervuiling wordt het voor de Waterschappen steeds moeilijker om te voldoen aan de behoefte aan zuiver of zelfs drinkbaar water. De zorgplicht verplicht perceeleigenaren of beheerders niet alleen om reactieve maar óók om preventieve maatregelen toe te passen. Deze helpen om het Waterschap deels te ontlasten. “De Omgevingswet stelt dat iedereen geacht wordt voldoende zorg te dragen voor de fysieke leefomgeving. Wie weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat diens activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, is verplicht om alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs gevraagd kunnen worden om die gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Mocht dat onvoldoende zijn, dan moet de activiteit eenvoudigweg niet gedaan worden,” zegt Sandra Reynaers. Overtreders kunnen bestraft worden middels een bestuurlijke sanctie of zelfs met een gevangenisstraf, intrekking van een vergunning of sluiting van een bedrijf of organisatie. Dat laatste is bijvoorbeeld mogelijk bij het lozen van vervuild slib of afvalwater afkomstig van een gereinigd sportveld.

De BSNC besteedt, onder andere tijdens hun jaarlijkse congressen conGRAS en KUNSTgres over respectievelijk gras- en kunstgras sportvelden, aandacht aan aanpakken, methoden en oplossingen die binnen de wettelijke kaders vallen. Op die manier draagt de branchevereniging bij aan het verduurzamen van de gehele branche.

De BSNC-presentatie over de Zorgplicht en water tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties voorkomt een koude douche voor elke sportaccommodatiebeheerder of – eigenaar die, met name, met het onderhoud van de accommodatie aan de slag gaat.

Meer weten?

Kom naar de BSNC-sessie tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties op 7 maart 2024 in Houten. Ewoud van de Wetering van Algavelan en Sandra Reynaers van de Unie van Waterschappen presenteren om 10:30 uur in zaal Groen.

[tekst en foto dit artikel: Guy Oldenkotte]

Meer nieuws