Partners ‘Green Deal’ Sport streven naar reductie gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden.

De ‘Green Deal’ Sport is een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen met als doel om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden. De partijen die deze ‘Green Deal’ hebben ondertekend zijn de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, NOC*NSF, Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Branchevereniging VHG en CUMELA Nederland.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen brengt gevaar met zich mee voor mens, dier en milieu. De overheid onderschrijft dit en heeft, mede naar aanleiding van de Europese richtlijnen, vanaf 31 maart 2016 een verbod ingesteld op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen zoals geasfalteerde speelvelden, trottoirs of tribunes bij sportaccommodaties. Vanaf 1 november 2017 is ook het gebruik op overige terreinen verboden, zoals de bloemperken of bossen bij sportaccommodaties.

Uitstel
De sportsector heeft uitstel gekregen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op onverharde en semi-verharde sportterreinen als gras, kunstgras en gravel. De reden hiervoor is dat het op dit moment niet haalbaar is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geheel achterwege te laten zonder dat de speelkwaliteit en veiligheid voor sporters worden geschaad.
Dit betekent echter niet dat sportveldbeheerders kunnen wachten tot eind 2019 met het starten van het duurzaam beheren. Chemievrij beheer vraagt om planmatig en gespecialiseerd onderhoud. De komende periode kan dus gebruikt worden om de huidige onderhoudsmethoden te analyseren en diverse alternatieven uit te proberen.

Oproep en ondersteuning
De ‘Green Deal’ Sport is een sectorbelang en kan alleen inhoud krijgen als uitvoerende partijen hun inbreng hebben. Samenwerking tussen de partijen is essentieel om tot de best haalbare oplossingen te komen. De ondertekenaars van de ‘Green Deal’ Sport doen een beroep op alle sportveldbeheerders om hun maatschappelijke rol te nemen en een gezonde, toekomstbestendige en duurzame sportomgeving voor sporters te creëren. Grote groepen sporters zijn steeds meer op zoek naar een gezonde leefomgeving en de sportverenigingen en gemeenten kunnen door een verantwoorde manier van beheren hier goed bij aansluiten. Bovenstaande partijen stimuleren dit bij de achterban en bieden ondersteuning om dit te realiseren. Ook zorgen zij dat de opgedane kennis over alternatieve beheermethoden gedeeld wordt onder de uitvoerende partijen.

Aan de slag? Meer informatie voor sportveldbeheerders, gemeenteambtenaren of verenigingsbestuurders over de Green Deal is te vinden op www.. Hier staat onder andere de lijst van gewasbeschermingsmiddelen, welke alternatieven bekend zijn en waar mensen zelf best-practices kunnen aandragen.

Meer nieuws

Plaats een reactie