Kansen en belemmeringen bij het verhogen van biodiversiteit door gemeenten

De afgelopen periode heeft het onderzoeksteam van de WUR, in het kader van het onderzoeksprogramma PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit, een verkennend onderzoek gedaan naar de kansen en belemmeringen bij het verhogen van biodiversiteit door gemeenten en golfclubs in grasvegetaties in het stedelijk gebied. De resultaten zijn samengevat in een factsheet.

De huidige biodiversiteit van grasvegetaties in het stedelijk landschap is niet heel hoog. Om de biodiversiteit daar te verhogen is het nodig dat zowel de gemeenten, sportparken en particulieren maatregelen treffen en hun groenbeheer aanpassen. Om meer zicht te krijgen op ontwikkelingen en mogelijkheden zijn vorig jaar diverse gemeenten, golfverenigingen en greenkeepers geïnterviewd. Zij nemen al verschillende maatregelen om de biodiversiteit te verhogen. In de factsheet zijn mooie voorbeelden van verhoogde biodiversiteit opgenomen, waar andere gemeenten of golfclubs van kunnen leren. Via deze link kom je bij de PDF.

De BSNC is consortiumpartner van het onderzoeksprogramma PPS Grasvelden, klimaat en biodiversiteit, omdat het onderzoek kennis oplevert om beter in te kunnen spelen op de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen op de kwaliteit van sportgrasvelden en het levert ook kennis op hoe sportgrasvelden een bijdrage kunnen leveren aan negatieve maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. Namens de BSNC nemen Mark Timmerman en Ernst Bos deel aan werkgroepen en is Hans Arends lid van de stuurgroep.

 

Meer nieuws