Hoe omgaan met aanbesteden en inkopen in tijden van corona-crisis?

De afgelopen weken hebben we aandacht besteed aan aanbestedings- en inkoopregels om het (groot) onderhoud en beheer van buitensportvoorzieningen naar voren te halen. Er zijn signalen dat hier praktische oplossingen voor zijn. Een vraag die ook leeft is hoe (groot) onderhoud en beheer regelen als beperkende maatregelen straks versoepeld worden en men de sportvelden weer mag gebruiken. Misschien dat er dan ook aanpassingen ten aanzien van onderhoud nodig zijn, omdat de vastgestelde planningen niet meer aansluiten op wat gewenst en mogelijk is.

De BSNC wil graag van haar leden weten tegen welke vragen of knelpunten ze aanlopen en welke oplossingen er wellicht zijn. Ook horen we graag of de BSNC, eventueel samen met andere stakeholders initiatief moet nemen richting de overheid. Mail je reactie naar info@bsnc.nl. Bellen met verenigingsmanager Hans Arends (06-21649594) kan ook.

PIANOo (het expertisecentrum aanbesteden in Nederland) gaf ons informatie over de toepassing van de aanbestedingsregels in deze Corona crisis bij regulier onderhoud en groot onderhoud van buitensportvoorzieningen.

De aanbestedingsregelgeving biedt voor de huidige omstandigheden mogelijkheden om af te zien van het doorlopen van een reguliere Europese aanbesteding. En in plaats daarvan te kiezen voor een versnelde procedure of om een opdracht rechtstreeks te verstrekken aan een voorkeurspartij. Daarvoor kan een beroep gedaan worden op artikel 2.32 lid 1 sub c Aanbestedingswet 2012: dwingende spoed (Zie ook: https://www.pianoo.nl/nl/themas/coronacrisis-en-inkoop). Al lijkt het naar voren halen en opdragen van gepland groot onderhoud met een beroep op dwingende spoed vergezocht. Het lijkt wel logisch en gerechtvaardigd om een overeenkomst voor beperkte duur te sluiten. Zowel aanbestedende diensten als opdrachtnemers kunnen door de onzekere situatie ‘niet heel ver vooruitkijken’ als het gaat om de onderhoudsbehoefte in komende jaren; en de behoefte op korte termijn ziet er waarschijnlijk ook anders uit dan de behoefte op wat langere termijn.

Voor bestaande overeenkomsten geldt dat men de inhoud en reikwijdte op basis van de artikelen 2.33 en 2.163a t/m 2.163g Aanbestedingswet 2012 kan aanpassen als men voldoet aan de in deze wetsartikelen opgenomen voorwaarden (Zie ook: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-2-doorlopen-aanbestedingsprocedure/aankondigen/niet-wezenlijke-wijziging).

Op dit moment is niet bekend dat er aanvullingen op de bestaande aanbestedingsregelgeving vanuit de overheid(s-wetgever) zijn te verwachten. Wel relevant is wellicht de richtsnoer van de Europese Commissie in dit kader: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/richtsnoeren-europese-commissie-over-gebruik-kader-voor-overheidsopdrachten.

Voor opdrachten onder de Europese aanbestedingsdrempel is het voorstelbaar dat, daar waar het in bepaalde gevallen eerder in de rede lag om een nationaal openbare aanbesteding of meervoudig onderhandse aanbesteding te houden, het onder deze bijzondere omstandigheden logischer zou zijn om een opdracht rechtstreeks te verstrekken in een enkelvoudig onderhandse procedure. Dit kan wellicht ook in het geval van opdrachten voor bijvoorbeeld (groot) onderhoud en beheer overwogen worden. Als een bestaande overeenkomst voor het onderhoud van een sportveld op korte termijn afloopt, zou men deze voor enkele maanden kunnen verlengen met de bestaande contractpartij, totdat ‘de rust’ is weergekeerd of dat men een nieuwe overeenkomst met een korte looptijd sluit. Uiteraard hangt een en ander samen met de exacte omstandigheden van het geval.