BSNC-vertegenwoordiging in Programmaraad Kwaliteitszorgsysteem bekend

Als partner van het Kwaliteitszorgsysteem, heeft de BSNC twee zetels in de Programmaraad die medio 2022 wordt geïnstalleerd. Naast de BSNC zijn ook NOC*NSF en VSG vertegenwoordigd in de Programmaraad.

Om de overgang van het “oude” kwaliteitszorgsysteem naar het nieuwe kwaliteitszorgsysteem 2.0, met een programmaraad, zo soepel mogelijk te laten verlopen kwam vanuit de stuurgroep het verzoek om enkele zittende (CvD-)leden voor te dragen als lid bij de opstart van de programmaraad.

Het bestuur heeft Gosewin Bos (Antea Sport) gevraagd deze overdrachtsrol te vervullen voor een jaar.
Daarnaast heeft het bestuur Ties Joosten (KIWA) gevraagd om zitting te nemen in de programmaraad namens de BSNC, voor een eerste termijn van twee jaar.
Ties Joosten is oud penningmeester van de BSNC en kan vanuit zijn functie bij KIWA het totale speelveld overzien en vanuit dat perspectief goed beoordelen welke ontwikkelingen van belang zijn voor en aansluiten bij de wensen en behoeften van de branche.

Beiden hebben aangegeven deze klus, namens de BSNC, op te pakken.

Voor een optimale afstemming is het Kwaliteitszorgsysteem structureel een agendapunt op de agenda van het BSNC-bestuur. Daarbij wordt een klankbordgroep geformeerd met vertegenwoordigers vanuit de BSNC-platforms. Hiermee vindt de voorbereiding van de bijeenkomsten van de Programmaraad plaats, worden consequenties van besluiten van de Programmaraad voor de branche besproken en mogelijke acties die daaruit voortvloeien.

Meer nieuws