Onderzoek

Indienen van onderzoeksvoorstellen

Door het uitvoeren van onderzoek wil de branchevereniging een impuls geven aan de kennis over sport en cultuurtechniek. We bieden iedereen de mogelijkheid om onderzoeksvoorstellen in te dienen (formulier is hier te downloaden). De toetsingscommissie toetst de onderzoeksvoorstellen.

Afgeronde onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd. Wilt u een onderzoekspublicatie bestellen? Kijk dan op de Kennisbank.

Richtlijnen Toegankelijkheid buitensportaccommodaties

Sportvoorzieningen moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Stichting Onbeperkt Sportief en BSNC hebben daarom samen de Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties opgesteld. De Richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van buitensportaccommodaties en maken deze concreet en toepasbaar voor ontwerpers en bouwers van deze accommodaties.

Veilig werken met zand en kwarts

Het toepassen van licht vochtig instrooizand op locatie kan effectief zijn in het verlagen van de kwarts)stofbelasting voor medewerkers. BSNC heeft Kempeneers Milieu en Management gevraagd nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze methode.Doel van dit onderzoek is het vaststellen of het bevochtigen van instrooizand de kwartsblootstelling van medewerkers bij de aanleg van kunstgrasvelden voldoende verminderd om te kunnen spreken van een gezondheidskundig verantwoorde situatie.

Kwaliteitsmeting kunstgrasvelden

Om inzicht te krijgen in het verloop van de de kwaliteit van kunstgrasvelden heeft Kiwa ISA Sport in opdracht van BSNC 15 rubber ingestrooide kunstgrasvelden sporttechnisch onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op velden die in 2008/2009 zijn aangelegd.

Green Deal Sportvelden 2020

In september 2013 kondigde het ministerie IenM een verbod aan op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, per november 2017. BSNC is daar actief op ingesprongen, onder andere door een ontbijtsessie te organiseren en een breed samengestelde taskforce in te stellen. Bovendien is door Plant Research International (WUR) en KYBYS een uitgebreide studie gedaan naar de achtergronden van een mogelijk verbod. Bovendien is in het rapport het alternatief van een verbod, namelijk een Green Deal Sportvelden, verder uitgewerkt.

Renovatie en verwijdering van kunstgrasvelden

In opdracht van de BSNC voerde Tauw onderzoek uit naar de renovatie en verwijdering van kunstgrasvelden. In deze publicatie staan de resultaten beschreven: de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Per stap wordt aangegeven welke handelingen, toetsingen, onderzoeken, etc. nodig zijn. Verder gaat dit onderzoek in op duurzaam beheer van grondstoffen met een focus op maximaal hergebruik van materialen.

Onkruid vergaat niet … zomaar: over gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportvelden

In het voorjaar 2009 is het BSNC-onderzoek naar bestrijdingsmiddelen op sportvelden van start gegaan. Doel is het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportvelden en golfbanen terug te dringen en uitspoeling op het oppervlaktewater te voorkomen. Met de onderzoeksgegevens willen we sportveldenbeheerders, golfbaanexploitanten en gemeentebestuurders de juiste informatie geven om de gevolgen van het al dan niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen in beeld te brengen. Onderzoeksinstituut Alterra voerde eerst een literatuuronderzoek uit. Het praktijkonderzoek werd uitgevoerd door HLB. De resultaten zijn op een congres op 27 januari 2011 bekend gemaakt.

Waternormering sportvelden

Sinds 1 november 2003 is de Watertoets een verplicht onderdeel van ruimtelijke procedures. Bij elke serieuze aanpassing van de openbare ruimte moet het effect op de waterhuishouding onderzocht worden. Dit geldt ook bij de aanleg van sportvelden. De waterschappen spelen een belangrijke adviserende rol in deze Watertoets. De waterschappen geven zelf richting aan de wijze waarop zij deze rol vervullen. In de praktijk blijkt dat er geen eenduidigheid is in de wijze waarop sportvelden worden beschouwd. Dit is eveneens van belang voor keurontheffingprocedures. Voor de BSNC was dit aanleiding voor de ontwikkeling van een uniforme richtlijn voor de waternormering van sportvelden.

RAW-systematiek

CROW heeft samen met de branchevereniging een onderzoek uitgevoerd naar de RAW-systematiek voor sportvelden. Dit onderzoek heeft geleid tot nieuwe richtlijnen ten aanzien van de aanleg en het onderhoudsregime van grassportvelden en kunstgrasvelden (als onderdeel van RAW-bestekken).

Uitspoeling van meststoffen

Een groot onderzoeksproject van de BSNC is het onderzoek naar de uitspoeling van meststoffen. Doel is inzichtelijk te maken hoe de uitspoeling van meststoffen kan worden geminimaliseerd, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de sportvelden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een branchespecifieke bemestingsrichtlijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door NMI en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het ministerie van VROM, de Provincie Noord Brabant en vier Waterschappen. De resultaten zijn in oktober 2008 gepresenteerd.

Knoflook

Behalve dat knoflook een bestanddeel is van vele gerechten, wordt het ook op sportvelden ingezet bij de bestrijding van engerlingen en emelten. Door de vereniging wordt onderzoek verricht naar de doelmatigheid en het rendement van dit product. Het onderzoek is door HAS Den Bosch uitgevoerd.

Belang van bodemleven bij de aanleg van natuurgras sportvelden

Het rapport is het resultaat van een uitgebreide literatuurstudie die dr. ir.
Joeke Postma van Plant Research International in opdracht van de BSNC heeft uitgevoerd. In het rapport wordt geschetst welk bodemleven (onder andere microflora zoals schimmels en bacteriën) voor een goede groei van planten noodzakelijk is en in hoeverre deze microflora in de bodem van een nieuw sportveld aanwezig zijn. Bovendien worden praktische aanbevelingen gedaan ten aanzien van het bodemleven in relatie tot aanleg en onderhoud.

Regelgeving en richtlijnen betreffende het gebruik van meststoffen en water op sport- en recreatieterreinen

Al jarenlang is er sprake van dat de sportbranche te maken zal krijgen
met allerlei wet- en regelgeving betreffende het gebruik van meststoffen en water op sport- en recreatieterreinen. Om een einde te maken aan die onduidelijkheid heeft de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek een onderzoek uitgevoerd naar de huidige en toekomstige regelgeving.

Indienen van onderzoeksvoorstellen

Door het uitvoeren van onderzoek wil de branchevereniging een impuls geven aan de kennis over sport en cultuurtechniek. We bieden iedereen de mogelijkheid om onderzoeksvoorstellen in te dienen (formulier is hier te downloaden). De commissie Onderzoek zal de onderzoeksvoorstellen toetsen. Een belangrijk kader daarbij is onze onderzoeks- en innovatieagenda.

Afgeronde onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd. Wilt u een onderzoekspublicatie bestellen? Kijk dan op de Kennisbank.

X