Terugblik ALV 12 maart 2021

We beginnen eraan gewend te raken, de online ALV. Op vrijdag 12 maart meldden 31 BSNC leden zich via Teams op de ALV. Het BSNC-bureau ‘zond’ de vergadering uit vanaf het kantoor in Zeist. Met nieuwe techniek hadden we onze eigen studio gebouwd. Ook bestuurslid en PABA-voorzitter Goof Rijndorp was aanwezig. 

Klik hier voor de presentatie

Eerste resultaten ledenenquête
Voorzitter Edward van der Geest presenteerde de eerste resultaten en voorlopige conclusies van de enquête die onder de leden is gehouden begin van dit jaar. Van de 133 BSNC-leden hebben 54 de enquête ingevuld. Een goede response op deze belangrijke enquête. Mocht je de vragenlijst nog niet hebben ingevuld; het is nog mogelijk jouw visie en mening via de vragenlijst kenbaar te maken tot 29 maart a.s. 

80% van de respondenten voelt zich verbonden met de BSNC en ruim 80% voelt zich vooral BSNC-lid. Twee derde voelt zich goed betrokken bij een platform en 56% is betrokken bij een platform. De locatie van de BSNC in Zeist scoren de respondenten met een 10. Een bijzondere score, daar wij door corona nog niet maximaal gebruik hebben kunnen maken van de mogelijkheden van #11. Blijkbaar draagt de KNVB-campus bij aan de positieve uitstraling van de BSNC.

Voor wat betreft de zichtbaarheid staan we er goed op richting onze belangrijkste partners NOC*NSF en VSG. Landelijk en naar de andere brancheverenigingen, zoals Cumela en VHG zouden we nog meer van ons kunnen laten horen. Ook de voorzitters van de platforms gaven hun eerste reactie op de enquête. De meer uitgebreide toelichting op de uitkomsten van de enquête volgt, aldus Edward van der Geest. 

Interne en externe communicatie
Communicatieadviseur Juul van Rijn lichtte het communicatieplan voor 2021 toe. Uit de enquête bleek al dat de leden positief zijn over de nieuwsbrief en de website. Voor wat betreft de onderlinge communicatie tussen leden, platforms, besturen en werkgroepen: dat kan beter, alsook de landelijke communicatie naar stakeholders en de positionering van onze branchevereniging.  

Verenigingsmanager Hans Arends gaf een overzicht van de onderzoeken die lopen en voor 2021 gepland staan en inzicht in de thema’s en vraagstukken waar de verschillende werkgroepen zich mee bezighouden komend jaar. Daarnaast liet hij aan de hand van enkele handige figuren zien welke leden in welke werkgroepen zitting hebben rondom de Routekaart Verduurzaming Sport en het Kwaliteitszorgsysteem. 

Wisseling van de wacht
Ook waren er diverse ‘bestuurlijke wisselingen’: 

  • Leo Steijn nam afscheid van de Raad van Advies. De aanstelling van twee nieuwe leden is in voorbereiding; 
  • Het bestuurslidmaatschap van Teun Wouters en Seth van der Wielen is verlengd; 
  • Mark de Jong is als algemeen bestuurslid van de BSNC toegetreden, namens het platform Adviesbureau & Kennisinstellingen; 
  • De leden gingen akkoord met het lidmaatschap van het DOMO Sports Grass van het platform Aannemers Buitensport Accommodaties (PABA), naast het lidmaatschap van het platform Leveranciers & Producenten; 
  • Sander Akkerman werd, met terugwerkende kracht, benoemd als lid kascontrolecommissie 2020; 
  • Voor de kascontrolecommissie 2021 zijn benoemd: Sander Akkerman en André Wolbrink, met Ron Lokhorst als reserve-lid.
     

De vaste onderdelen van de agenda kwamen aan de orde. De ledenvergadering ging unaniem akkoord met de jaarrekening 2020 en de begroting 2021. Zij heeft decharge verleend aan het bestuur. De datum van de najaarsvergadering is vastgesteld op: vrijdag 12 november 2021 

Op onze website vind je binnenkort het verslag van de ALV. 

Meer nieuws