Bemiddelingsloket

Gedragscode

De leden van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek hebben unaniem een Gedragscode ingesteld. Kortweg houdt deze Gedragscode in dat de leden van de BSNC op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze in de markt actief zullen zijn. Bovendien is een bemiddelingsloket in het leven geroepen dat kan bemiddelen bij conflicten waarbij leden zijn betrokken.

Voor opdrachtgevers en -nemers moet helder zijn dat BSNC-leden op een integere manier hun beroep uitoefenen. Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid zijn daarbij kernwoorden. Het unaniem vaststellen van de Gedragscode betekent dat ieder lid deze code onderschrijft. Omdat de Gedragscode onderdeel uitmaakt van het Huishoudelijk Reglement houdt het zelfs in dat het onderschrijven van de Gedragscode een voorwaarde is om als lid te worden toegelaten.

Geschil?

Het komt gelukkig maar sporadisch voor dat er een geschil ontstaat tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij het de partijen niet lukt om zelfstandig tot een oplossing te komen. Voor die gevallen waarin dat toch gebeurt én waarbij een lid is betrokken, kan een beroep worden gedaan op het bemiddelingsloket. Ook niet-leden kunnen het loket benaderen voor een bemiddeling.

Het bemiddelingsloket brengt als onafhankelijke partij het geschil in kaart en heeft alleen een bemiddelende rol. Er wordt nadrukkelijk geen technisch inhoudelijk advies gegeven. Het loket bestaat uit drie personen. Voor de inschakeling van het bemiddelingsloket is een vergoeding ingesteld. De vergoeding voor deze bemiddelende rol bedraagt € 750,00, excl. BTW.

Heeft u vragen of wilt u een beroep doen op het bemiddelingsloket, neem dan contact op met de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek via info@bsnc.nl.

X