Green Deal Sportvelden

De ‘Green Deal’ Sport is een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen met als doel om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden. De partijen die deze ‘Green Deal’ hebben ondertekend zijn de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, NOC*NSF, Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Branchevereniging VHG en CUMELA Nederland.

Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer
In het kader van de Green Deal Sportvelden is er nu de ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer – Preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen’. Deze is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W. De handreiking geeft beheerders informatie om plagen, ziekten en onkruid tegen te gaan. Ook biedt het inzicht in de omstandigheden waarin plagen, ziekten en onkruid ontstaan. Een goede basis voor de aanpak van daarvan. Hiermee kunnen beheerders stappen zetten richting chemievrij beheer.

De handreiking vind je HIER

Gewasbeschermingsmiddelen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen brengt gevaar met zich mee voor mens, dier en milieu. De overheid onderschrijft dit en heeft, mede naar aanleiding van de Europese richtlijnen, vanaf 31 maart 2016 een verbod ingesteld op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen zoals geasfalteerde speelvelden, trottoirs of tribunes bij sportaccommodaties. Vanaf 1 november 2017 is ook het gebruik op overige terreinen verboden, zoals de bloemperken of bossen bij sportaccommodaties.

Alternatief voor een verbod

Als alternatief voor een verbod, ontwikkelde BSNC een rapport met een Green Deal Sportvelden 2020, dat onze partners en zusterorganisaties ondersteunen. Daarmee anticiperen we op Europese regelgeving voor ‘Integrated Pest Management’ (IPM). In dit rapport actualiseren we het gebruik van gewasbescherming op sportvelden en onderbouwen we de Green Deal. Het rapport is voor leden hier beschikbaar.

Uitstel

De sportsector heeft uitstel gekregen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op onverharde en semi-verharde sportterreinen als gras, kunstgras en gravel. De reden hiervoor is dat het op dit moment niet haalbaar is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geheel achterwege te laten zonder dat de speelkwaliteit en veiligheid voor sporters worden geschaad.
Dit betekent echter niet dat sportveldbeheerders kunnen wachten tot eind 2019 met het starten van het duurzaam beheren. Chemievrij beheer vraagt om planmatig en gespecialiseerd onderhoud. De komende periode kan dus gebruikt worden om de huidige onderhoudsmethoden te analyseren en diverse alternatieven uit te proberen.

Online tool

Sportveldbeheerders zijn wettelijk verplicht om een logboek bij te houden bij het onderhoud en beheer van sportvelden. Om hen daarbij te ondersteunen, ontwikkelde BSNC een ‘jaarplan gewasbescherming’. Dit is een online tool om eenvoudig uw eigen logboek te kunnen bijhouden: bekijk hier het Jaarplan Gewasbescherming.

Oproep en ondersteuning

De ‘Green Deal’ Sport is een sectorbelang en kan alleen inhoud krijgen als uitvoerende partijen hun inbreng hebben. Samenwerking tussen de partijen is essentieel om tot de best haalbare oplossingen te komen. De ondertekenaars van de ‘Green Deal’ Sport doen een beroep op alle sportveldbeheerders om hun maatschappelijke rol te nemen en een gezonde, toekomstbestendige en duurzame sportomgeving voor sporters te creëren. Grote groepen sporters zijn steeds meer op zoek naar een gezonde leefomgeving en de sportverenigingen en gemeenten kunnen door een verantwoorde manier van beheren hier goed bij aansluiten. Bovenstaande partijen stimuleren dit bij de achterban en bieden ondersteuning om dit te realiseren. Ook zorgen zij dat de opgedane kennis over alternatieve beheermethoden gedeeld wordt onder de uitvoerende partijen.

Aan de slag? Meer informatie voor sportveldbeheerders, gemeenteambtenaren of verenigingsbestuurders over de Green Deal is te vinden op www.greendealsportvelden.nl. Hier staat onder andere de lijst van gewasbeschermingsmiddelen, welke alternatieven bekend zijn en waar mensen zelf best-practices kunnen aandragen.

Downloads:

Chronologisch

September 2013:

 • Brief staatssecretaris Mansveld, ministerie IenM

Oktober 2013:

 • Installatie BSNC-taskforce ‘gewasbescherming’
 • Ontbijtsessie BSNC over chemievrij beheer
 • Ledenpeiling over mogelijkheid en wenselijkheid van een verbod

December 2013:

 • Schriftelijk advies BSNC aan staatssecretaris Mansveld en de woordvoerders van de diverse fracties

Januari 2014:

 • Publicatie BSNC-rapport ‘Green Deal Sportvelden’
 • Overleg BSNC met staatsecretaris Mansveld te Den Haag

Februari 2014:

 • Brief staatssecretaris Mansveld waarbij uitzondering wordt gemaakt voor de sport en recreatie

Voorjaar 2014:

 • Initiatief tot verbreding van de samenwerking met NOC*NSF en sportbonden
 • Start met overleg over totstandkoming van Green Deal Sportvelden

Juni 2014:

 • Brief BSNC aan Vaste kamercommissie Economische Zaken
 • Rapportage van Tauw (in opdracht van Ministerie IenM)

Juli 2014:

 • Initiatief tot ontwikkeling Innovatieprogramma

September 2014:

 • Subsidieaanvraag in kader van het Topsectorenbeleid

December 2014:

 • Vorming Stuurgroep en Kernteam I en II

Januari 2015:

 • Concept-tekst Green Deal Sportvelden

Maart 2015:

 • Beoogd moment voor ondertekening Green Deal Sportvelden

Oktober 2015:

 • Ondertekening Green Deal Sportvelden

Januari 2016:

 • Installatie Taskforce Chemievrij beheer BSNC, CUMELA, VHG

Maart 2017:

 • BSNC en STOWA starten onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op kunstgrasvelden
 • RIVM start monitoring

Maart 2018:

 • Studiedag Green Deal Sportvelden
 • Lancering Innovatienetwerk

April 2018:

 • BSNC/STOWA: Publicatie ‘Gewasbescherming en biociden op kunstgrasvelden’

21 Juni 2018:

 • Bijeenkomst Kennisnetwerk Biociden

X