Verspreiding infill

RIVM: Rubbergranulaat op kunstgrasvelden milieubelastend

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar. Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen, en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten. Het RIVM deed onderzoek naar aanleiding van een studie door BSNC.

Lees meer op de site van RIVM

Lees meer op de site van STOWA

Lees hier de brief van de Staatssecretaris nav het RIVM-rapport over milieu-aspecten van rubbergranulaat op kunstgrasvelden d.d. 3-7-2018

Werkgroep Zorgplicht BSNC komt met zorgplichtdocument

De BSNC-werkgroep Zorgplicht werkt aan een document voor de branche. Het betreft één compleet, gedragen stuk voor alle onderdelen van het kunstgrasveld. “Zo besteden we behalve SBR-rubbergranulaat ook aandacht aan alle andere materialen in het kunstgrassysteem. De focus ligt op het voldoen aan de milieueisen, niet op het sporttechnische deel”, benadrukt voorzitter en onderzoeker Ulbert Hofstra. Lees meer via deze link

Indicatieve studie: verspreiding van infill uit kunstgrasvelden

Simpele maatregelen om verspreiding microplastics van kunstgrasvelden te voorkomen

In een artikel in de Volkskrant werd vorig jaar gesuggereerd dat er veel kunststofkorrels van kunstgrasvelden in het milieu terecht zouden komen. Om deze bewering te verifiëren, hebben de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen met de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) een indicatieve studie laten doen naar de verspreiding van microplastics vanaf een kunstgrasvoetbalveld naar de omgeving. De steekproef betrof vijf kunstgrasvoetbalvelden. Ondanks de beperkte omvang van de steekproef geeft de studie wel voldoende houvast voor het bepalen van maatregelen ter verspreiding van microplastics.

Plan van aanpak

Uit deze studie blijkt dat er tijdens aanleg, onderhoud en gebruik op verschillende manieren korrels in het milieu belanden. Vanuit milieuoogpunt is het belangrijk om verspreiding te voorkomen. De onderzoekers bevelen een aantal simpele maatregelen aan die de verspreiding van microplastics aanzienlijk beperken. Daarom presenteren Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen met BSNC een plan van aanpak waar eigenaren en beheerders van kunstgrasvelden meteen mee aan de slag kunnen.

Vervolgonderzoek

De vier gemeenten en de branchevereniging stellen het rapport en plan van aanpak ter beschikking aan de veldeigenaren zodat zij gepaste maatregelen kunnen treffen om verspreiding te voorkomen. Bovendien willen de vier gemeenten en BSNC vervolgonderzoek doen om de effectiviteit van de beheersmaatregelen te monitoren en evalueren.

Maatregelen uit het plan van aanpak die kunnen worden ingezet zijn onder meer:

  • het aanbrengen van een verhoogde kantopsluiting of zelfs een boarding langs een veld of langs het pad rond het veld;
  • het aanbrengen van een slibvang in het rioolstelstel en het verantwoord afvoeren van het slib.
  • het aanpassen van beheer met het verzamelen van blad en afval binnen de kunstgrasmat en het op een verantwoorde wijze afvoeren van dit afval;
  • het schoonmaken van de op het veld ingezette (onderhouds)machines (voor het verlaten van het veld);
  • bij bladblazen ervoor zorgen dat blad op het veld blijft. Bladmateriaal afvoeren als afval;
  • afval afkomstig uit kolken rond een veld niet composteren, maar op een gecontroleerde manier afvoeren. Veegafval en kolkenslib moet worden ontdaan als restafval en niet als GFT;
  • zorgen voor betere schoonloopvoorzieningen bij de in- en uitgang van de kunstgrasvelden, waarbij binnen de hekwerken borstels worden geplaatst;
  • het opstellen van eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen, met een praktische uitleg over de noodzaak van het voorkomen verspreiding van microplastics. Hiervoor kan het onderhoudsboekje van de KNVB uit 2014 worden aangepast. Via voorlichting en cursussen kan men de inhoud onder de aandacht brengen bij de beheerders.

De BSNC-werkgroep Zorgplicht werkt aan een document voor de branche. Het betreft één compleet, gedragen stuk voor alle onderdelen van het kunstgrasveld. “Zo besteden we behalve SBR-rubbergranulaat ook aandacht aan alle andere materialen in het kunstgrassysteem. De focus ligt op het voldoen aan de milieueisen, niet op het sporttechnische deel”, benadrukt voorzitter en onderzoeker Ulbert Hofstra. Lees hier het complete artikel.

Tijdens een speciale bijeenkomst in december 2017 presenteerden gemeenten Utrecht en Den Bosch hun ervaringen met het nemen van beheersmaatregelen. Bekijk hier de presentatie.

Het is belangrijk dat we van elkaar leren. Dat kan door elkaars ervaringen te delen. Heeft uw gemeente ervaringen met beheersmaatregelen? Laat het ons weten via j.reedijk@bsnc.nl.

Download hier het Plan van aanpak verpreiding infill

Download hier Vragen en antwoorden verspreiding infill

Download hier de Rapportage Verspreiding van infill en indicatieve massabalans van de indicatieve studie

Download hier het artikel uit de Volkskrant van februari 2016

BSNC-Kunstgras met markering
X