240 miljoen subsidie voor investeringen in sportaccommodaties

Er zijn twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd gericht op de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Concreet gaat het om de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (RSUS).

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 

Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. Voor 2019 is een budget van € 87 miljoen beschikbaarDe nieuwe regeling is – over het algemeen – gunstig voor sportorganisaties die willen investeren. Wel is het risico aannemelijk dat het beschikbare budget van 87 miljoen euro snel wordt overvraagd. De nieuwe regeling kan door alle sportverenigingen (zie artikel 1 van de regeling) in Nederland worden aangevraagd. 

Subsidie wordt verstrekt aan amateursportorganisaties (sportverenigingen en sportstichtingen). Het moet gaan om privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk. Subsidie wordt verleend voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (inclusief btw) tot een maximum van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Subsidies van minder dan € 5000 worden niet verstrekt. Voor bepaalde maatregelen kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze aanvullende subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten van deze activiteiten (inclusief btw) waarmee het totale subsidiepercentage maximaal 35% is.

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie (zie voor meer informatie ook Bijlage I bij de regeling):

Maatregelen voor energiebesparing:

 1. Verlichting: 1.1 Sportveldverlichting, 1.2 Besparingssysteem voor verlichting voor bestaande sportaccommodaties, 1.3 LED-verlichtingssysteem voor bestaande sportaccommodaties, 1.4 LED-buis systeem;
 2. Ventilatie en verwarming: 2.1 Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties, 2.2 Warmtepomp voor bestaande sportaccommodaties;
 3. Tapwater: 3.1 Warmtepompboiler, 3.2 Warmteterugwinning uit douchewater;
 4. Bouwkundig: 4.1 HR-glas voor bestaande sportaccommodaties, 4.2 HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties, 4.3 Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties;
 5. Duurzame energieopwekking: 5.1 Zonnecollectorsysteem, 5.2 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking.

 Maatregelen toegankelijkheid:

 1. Automatische Deur;
 2. Toegang sportrolstoelen;
 3. Lift;
 4. Integraal toegankelijk toilet;
 5. Integraal toegankelijke kleedkamer;
 6. Integraal toegankelijke wisselcabine in zwembad;
 7. Integraal toegankelijke doucheruimte;
 8. Doelgroep specifieke sportvoorzieningen: 8.1 Zwembadlift, 8.2 Luie zwembadtrap, 8.3 Akoestiek, 8.4 Voorziening slechthorenden, 8.5 Klok.

Aanvragen kunnen vanaf 2 januari 2019 doorlopend worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Het ministerie van VWS hanteert voor de subsidieregeling het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Gezien de omvang van de subsidiepot van slechts 87 miljoen euro, is het te verwachten – om de bovengenoemde reden – dat deze snel uitgeput is.

Regeling specifieke uitkering stimulering sport 

Voor gemeenten die investeren in sportaccommodaties geldt een aparte compensatieregeling van 152 miljoen euro. Het doel van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten. Het uitkeringsplafond voor 2019 is vastgesteld op € 152 miljoen. Alleen gemeenten komen in aanmerking. Het subsidiepercentage zal voor gemeenten 17,5 procent bedragen. Daarnaast kunnen gemeenten jaarlijks – in tegenstelling tot sportstichtingen en verenigingen – de btw op de exploitatielasten terugkrijgen.

De specifieke uitkering wordt verleend voor activiteiten van gemeenten in het kader van sport. Normaal gesproken vallen deze activiteiten onder één van de volgende twee hoofdcategorieën:

 • investeringen in hardware: hierbij kan gedacht worden aan activiteiten in bouw en onderhoud van accommodaties. Dit kan zijn het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal;
 • exploitatie van sportaccommodaties: hierbij moet gedacht worden aan het beheer van de accommodatie. Het kan gaan om gebruikskosten (zoals energielasten), maar ook ingehuurde krachten (zoals Buurtsportcoaches en andere beheerders van accommodaties) voor zover deze btw-belast zijn.

Aanvragen voor de verlening van de specifieke uitkering kunnen jaarlijks doorlopend, maar voor 1 december voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd, worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Plaats een reactie

X